Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

'Idrott och hälsa' HT 2020 åk. 2 med Bedömningsmatris

Skapad 2020-11-11 08:57 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Så här ska vi arbeta:

Eleverna i årskurs 2 har en timmes idrottslektion per vecka.

På grund av rådande omständigheter i och med den globala pandemin är vi utomhus tillsvidare.

Jag och barnen kommer tillsammans skapa goda förutsättningar till en god lärmiljö. En del förhållningsregler och förväntningar på varandra vi måste ha för att skapa goda förutsättningar för lärande är:

- Vi kommer ombytta/med rätt kläder och i tid till lektionen

- Vi samlas på längs muren utanför klassrummen innan varje lektion (om inget annat sägs)

- Vi visar varandra hänsyn genom att lyssna på genomgångar och instruktioner

- Vi gör alltid vårt bästa efter förutsättningarna och förväntar detsamma av våra klasskompisar

- Vi visar en positiv attityd till alla moment och till varandra

Lektionsinnehållet kommer att variera men i huvudsak syfta till att eleverna ges möjlighet till att uppleva rörelseglädje samt utvecklar sin rörelseförmåga. Fokus kommer även ligga på att ge eleverna möjligheter att utveckla sin samarbetsförmåga. Detta genom att varje individ uppmuntras att ta ansvar för sitt deltagande genom att visa hänsyn till sin omgivning och miljön omkring den.

Följande moment kommer att ingå under höstterminen 2020:

 • Olika lekar som kan syfta till att barnen utvecklar sin rörelseförmåga och samarbetsförmåga samt finner glädje i att röra sig.
 • Träning av grovmotoriska grundformer såsom  hoppa, klättra, springa, rulla (exempelvis genom redskapsstationer, lekar, dans och/eller rörelse till musik).
 • Bollekar med inriktning på att rulla, kasta och fånga (bollar av olika storlekar).
 • Samarbetsövningar.
 • Avslappning.
 • Träna på att kunna följa regler och visa hänsyn till varandra (genom samtal och olika samarbetsövningar).
 • Takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik.

 

Det kommer under terminen att ges en bedömning för de momenten vi arbetat med. Detta kommer att synas i matrisen som ligger i planeringen i slutet av läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Bedömningsmatris 'Idrott och hälsa' åk. 1-3 (S:t Jörgens skola)

Rörelse

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  1-3   Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3   Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3   Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
>>>>
>>>>
>>>>
Rörelse
1.Idrott och lekar
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar.
Du deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för dig själv vid lekar och spel. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan kan använda dem i olika lekar och spel både utomhus och inomhus. Du kan använda och kombinera de motoriska grundformerna i lekar, spel och andra fysiska aktiviteter.
Du deltar aktivt och visar hänsyn till dina kompisar i lekar, spel och andra fysiska aktiviteter. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan kan använda dem i olika lekar och spel både utomhus och inomhus. Du kan använda och kombinera de motoriska grundformerna i lekar, spel och andra fysiska aktiviteter.
Rörelse
2. Motorisk träning
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. en redskapsbana och under lekar.
Du kan utmana dina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt) Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Rörelse
3. Musik och rörelse
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar och kan följa med och förstå olika lekar och rörelser som följer en viss takt eller rytm.
Du kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika danser och musiklekar.
Du kan röra dig till musik och följa takt och rytm. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika danser och musiklekar samt kan kombinera dem till musik.
Rörelse
4. Simning
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och du kan flyta i mag- och ryggläge.
Du kan simma med hjälpmedel. Du kan flyta och simma i mag- och ryggläge.
Du kan simma utan hjälpmedel och är på god väg att uppnå målen för simning.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  1-3   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
>>>>
>>>>
>>>>
Hälsa och livsstil
5. Utvärdera
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du kan föra enklare samtal om hur du upplever olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig.) Du använder ord eller gester för att visa hur du upplevt olika lekar.
Du kan med hjälp/stöd reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva dina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. -tex. Jag är trött och svettig därför att jag har ansträngt mitt hjärta och mina lungor. Du använder ord eller gester för att kunna beskriva upplevelser av olika lekar, spel och naturvistelser.
Du är duktig på att uttrycka dig om begrepp för att beskriva dina olika upplevelser av rörelseaktiviteter utan hjälp eller stöd. t.ex. Jag är trött och svettig därför att jag har ansträngt mitt hjärta och mina lungor. Du använder ord eller gester för att kunna beskriva upplevelser av olika lekar, spel och naturvistelser.

Friluftsliv och utevistelse

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  1-3   Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3   Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3   Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3   Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
>>>>
>>>>
>>>>
Friluftsliv och utevistelse
6. Friluftsliv/Friluftsdag
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar aktivt i lekar och rörelser i unaturen.
Du har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och ute verksamhet. Du känner till delar av allemansrätten.
Du känner till allemansrätten. Du visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Friluftsliv och utevistelse
7. Orientera sig
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du kan använda dig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor, fotoorientering.
Du kan hantera enkla kartor t.ex. skolgårdskartor.
Du har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken och kan orientera dig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: