Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisregel

Skapad 2020-11-11 11:24 i Lendahls musikförskola Alingsås
Förskola
”Du ska vara en sådan kompis som du vill att kompisar ska vara mot dig.” Arbete kring förskolans kompisregel inleder varje termin och ligger kvar som en gemensam utgångspunkt under hela läsåret.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Citat ur Plan mot kränkande behandling för Lendahls musikförskola, Alingsås kommun:

”Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg miljö i förskolan och förstärka respekten för allas lika värde. Det är ett arbete som riktas till alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning.”
Arbetet med kompisregeln är en del av vårt främjande arbete.

Mål:

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

• Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Vart ska vi?

 

 Arbetet kring hur vi förhåller oss till varandra är en lång process och vi kan möta utmaningar både som barn och vuxna. Genom att sätta fokus på hur vi bemöter varandra samt att vara goda vuxna förebilder hoppas vi att barnen

• får en ökad medvetenhet om hur man själv påverkar andras sätt att känna sig
• får en ökad kunskap om känslor och förmågan att tolka dem

• får redskap kring hur man kan agera för att vara en bra kompis

• får engagemang kring hur andra känner sig

• visar omtanke om andra, bjuder in till lek samt tar sig tid att trösta andra.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 


Varje termin startar vi med att arbeta med vår kompisregel: ”
Du ska vara en sådan kompis som du vill att kompisar ska vara mot dig.” Detta är ett konkret sätt att arbeta med planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi sjunger vår kompissång, leker kompisfrämjande lekar, tillverkar kompishjärtan, dramatiserar och för samtal. Vad kan man säga och göra för att vara en bra kompis? I detta arbete kommer också värdet av att olikheter är en tillgång in. Arbetet med kompisregeln lever sedan kvar under hela läsåret. Vi arbetar med att barnens förmåga till omtanke och empati får möjlighet att utvecklas på en mängd olika sätt; sånger, skapande, drama, rekvisita kring känslor, samtal, boksamtal mm. Vi använder litteratur och program som ”Du är bäst” Och ”Djuren på Djuris” från UR för inspiration och samtalsunderlag.

I musiksamlingarna arbetar vi med samarbetsövningar och kompisfrämjande lekar. Olika moment som att hålla varandra lagom hårt i handen då vi dansar, sjunga i behaglig volym när vi sitter nära varandra och få gemensamma upplevelser genom sång, dans och instrumentspel skapar vi-känsla, sammanhållning och en känsla av respekt för varandra. Vi arbetar också med konkreta bilder av känslor som vi använder vid spel på trumma eller rörelse utifrån olika känslor. Att förstå egna och andras känslor är en viktig del för att kunna känna in och vara en bra kompis. 

I det skapande arbetet görs gemensamma målningar och skapande. Barnen deltar under verkstadspassen också i samtal i mindre grupp där man pratar om hur man kan vara en bra kompis och hur man känner sig i olika situationer. 

Som ett led i att allas röster är viktiga arbetas efter olika metoder för att barnen ska bli vana vid att prata en i taget och att lyssna då andra pratar, t.ex ritprat och samtal om att det är en i taget som har pratbubblan, de andra använder sina öron. ”Nu är det NN som har pratbubblan, vi andra lyssnar. När man vill ha pratbubblan räcker man upp handen”. Ibland använder vi en konkret pratbubbla på ett papper som vi skickar till den som vill prata och ibland använder vi begreppet muntligt.

En viktig del i arbetet kring kompisregeln är att följa upp det man gjort i de planerade aktiviteterna i leken. När tillfällen uppstår prioriterar vi att ta oss tid för samtal. Även om man vet hur man vill vara som kompis är det ibland svårt att agera utifrån det. Därför är det viktigt att vi vuxna finns närvarande. Att lyfta fram omtänksamma och positiva handlingar när vi ser dem arbetar vi aktivt med för att stärka dem.

 

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar löpande arbetet i Unikum. På förskolans väggar skapar vi dokumentation som tankekartor eller listor på saker som barnen tycker man ska tänka på för att vara en bra kompis. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: