Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri kap 3 åk 7 ht-20 & vt-21

Skapad 2020-11-11 13:05 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden av material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet ör sammansatt av geo som betyder jord och metreiá som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Planeringen är ett levande dokument och kan förändras över tid. Veckoplaneringen fylls på allt eftersom. Det är viktigt att du följer den och tar igen det du har missat om du har varit frånvarande.

 

Boken vi kommer använda heter Prio 7 kap 3. Vi använder också filmer från studi, begreppa och sli.  För mängdträning och veckotester använder vi NOMP.

Begrepp som du kommer stöta på under kapitlet

Enheter, prefix, dimension, parallella linjer, diagonal, vinkel, vinkelben, vinkelspets, sidovinkel, månghörning, vinkelsumma, triangel, parallelltrapets, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, omkrets, area. 

Begreppslistan finns på sidan 118 i Prio 7. 

 

Vecka 49

3.1 Enheter och Prefix

Studi:

Nomp: 

  • 3.1 Omvandling av längdmått
  • 3.1 Prefix

Prefix

SLI

Vår mätbara värld - avstånd och tid

Genomgång av provet vi gjorde på kap 2, v.48

 

Vecka 50 och 51

3.2 Geometriska begrepp

Begreppen du behöver lära dig i detta kapitel finns tydligt förklarat med bildstöd i matematikboken Prio åk 7 sidan 84. 

3.3 Vinklar

Nomp:

  • 3.3 Vinklar

Studi:

Vinklar

Vecka 52- 1 Jullov


Vecka 2

3.4 Månghörningar och vinkelsumma

Youtube: 

Månghörnigar

Vinkelsumma

Studi:

Triangeln och dess vinklar

Fyrhörningars geometri

3.5 Omkrets

Studi:

Fyrhörningens omkrets

3.6 Introduktion av area

3.7 Area av rektanglar och parallellogrammer

Youtube:

Area på sammansatta figurer

Studi:

Area av kvadrater och rektanglar

3.8 Area av trianglar

Studi:

Triangelns area

Matriser

Ma
Matris åk 7 2020-2021

Formulera och lösa matematiska problem

Lägre nivå
Högre nivå
Identifiera information
Behöver hjälp med att identifiera information.
Hittar information i problemet.
Väljer adekvat information.
Väljer adekvat information och identifierar tydligt vad som behöver göras.
Formulera problem – finns i kunskapskrav för åk 9 men kan självklart tränas tidigare.
Behöver hjälp med att formulera problem
Kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Lösa problem – val av strategi
Behöver hjälp med val av strategi.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.
Redovisa tankegångar – muntligt och skriftligt
Behöver hjälp med att redovisa tankegångar.
Redovisar tankegångar helt eller delvis på ett begripligt sätt, med stöd av konkret material, bilder och symboler mm.
Redovisar tankegångar stegvis. Använder ett matematiskt språk ändamålsenligt.
Redovisar tankegångar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt genom att förtydliga lösningarna med bilder, texter, tabeller och använder matematiska uttrycksformer.
Värdera valda strategier
Behöver hjälp med att värdera strategier.
Värderar och ger exempel på strategier.
Värderar och jämför olika strategiers för- och nackdelar.
Värderar, jämför och drar relevanta slutsatser beträffande strategiers användbarhet i olika situationer.
Bedöma resultatets rimlighet
Behöver hjälp med att bedöma ett resultats rimlighet.
Gör någon bedömning om resultatets rimlighet.
Bedömer resulatets rimlighet.
Bedömer resultatets rimlighet.
Avrundning
Behöver hjälp med att avrunda.
Avrundar oftast på lämpligt sätt.
Avrundar på ett lämpligt sätt.
Avrundar på ett lämpligt och korrekt sätt.
Val av lämplig enhet
Använder inga enheter.
Använder lämpliga enheter ibland.
Använder lämpliga enheter.
Använder lämpliga enheter.

Begreppsanvändning

Lägre nivå
Högre nivå
Använda matematiska begrepp
Använder inte matematiska begrepp.
Använder grundläggande matematiska begrepp.
Använder olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.
Beskriva matematiska begrepp
Behöver hjälp med att beskriva innebörder.
Förklarar enstaka begrepp med stöd av konkret material, symboler eller bilder.
Förklarar grundläggande begrepp.
Förklarar betydelsen av begrepp.
Se samband mellan matematiska begrepp
Behöver hjälp med att koppla ihop olika begrepp.
Kan ge exempel på samband mellan några begrepp.
Ser samband mellan kända begrepp.
Ser samband mellan begrepp.

Metoder- val och användning

Lägre nivå
Högre nivå
Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lämpliga metoder.
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat.
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.

Kommunicera med matematiska uttrycksformer

Lägre nivå
Högre nivå
Samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser med hjälp av matematiska uttrycksformer
Behöver hjälp med att använda matematiska uttrycksformer.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt med stöd av konkret material, symboler, bilder och andra matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt allt mer precist med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.
Använder med säkerhet och effektivitet olika matematiska uttrycksformer som symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner. Kan med matematiska uttrycksformer beskriva olika begrepp. Anpassar den matematiska språkanvändningen i sammanhanget.

Föra och följa matematiska resonemang

Lägre nivå
Högre nivå
Saklighet,logik och samband, tankegångarnas komplexitet
Behöver hjälp i samtal kring matematik och i bemötandet av andras tankegångar.
Funderar kring matematiska företeelser och tar del av andras tankegångar, ställer och besvarar frågor under samtal och diskussioner.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt, och som fördjupar och breddar dess innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: