Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling & lärande Avd Liljan

Skapad 2020-11-11 13:18 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet, där barnens nyfikenhet och lust att lära ska stå i fokus. Utifrån barnens erfarenheter, intressen och behov stimulerar och utmanar vi barnen medvetet vidare i riktning mot målen i läroplanen.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)  

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå
   rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

 • En välplanerad aktivitet och en genomtänkt lärmiljö är grunden till att kunna skapa de bästa möjligheterna för att undervisa. 
 •  För att kunna lägga grunden för ett lustfylld lärande utgår vi ifrån barnens intressen och behov. 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Syftet med undervisningen är att göra barnen delaktiga i det pågående temat. Detta gör vi genom barnens tankar, intresse, åsikter och idéer. Barnen ska tillsammans med medforskande pedagoger få möjlighet till undersöka och utforska. 
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

 • Barnen kommer att erbjudas olika skapande material där barnen kommer få möjlighet till att utmana deras kreativa förmåga, förmåga att samarbeta, dela med sig, upptäcka och använda sig av varandras olika erfarenheter samt kompetenser. Även i skapandet kommer barnen uppmuntras till mångfald och oliktänkande. 
 • Att vi på olika sätt skapar förutsättningar och ger möjligheter för barnen att lyckas utifrån deras behov. 
 • Vi läser böcker med olika budskap i både större och mindre grupper samt har litteratur tillgängligt i lärmiljön. 
 • Sång, rim och ramsor är dagliga inslag i verksamheten.
 • Vi synliggör matematiken i barnens vardag och använder matematiska begrepp. 
 • Utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen stimulerar samt utmanar vi barnen i riktning mot målen i läroplanen. Detta görs genom lek, miljö och material i samspel med andra barn samt pedagoger.  

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

   

  Vi kommer att organisera reflektionerna:
 • under samlingar då vi kommer att reflektera direkt efter aktiviteterna,
 • genom att synliggöra barnens lärprocesser och dokumentationer (väggdokumentationer).

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?           
  För alla barn på avdelningen. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)                                         
  Alla i arbetslaget. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara).  

Målet med undervisningen är:

 • Att barnen ska få utforska med olika material för att kunna utmana barnens kreativa förmåga i skapandet.
 • Att utveckla barnens samarbetsförmåga.
 • Att barnen ska kunna få möjlighet till erfarenhetsbyte med varandra.
 • Att varje barns behov bemöts och tillfredsställs.
 • Att väcka barnens intresse för litteratur.
 •  Att medvetet synliggöra matematik i barnens vardag och använda matematiska begrepp.
 •  Att varje barns behov och intressen stimuleras och utmanas utifrån läroplansmålen. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: