Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i svenska - läsa

Skapad 2020-11-11 13:16 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
I åk 1 finns det en stor spridning i elevernas läsutveckling precis som det brukar vara bland elever som börjar skolan. Vi har elever som ännu inte "knäckt läskoden", dvs att kunna bokstävernas ljud samt att sätta ihop ljuden till ord. Vi har elever som har knäckt läskoden och ljudar sig igenom texter. Vi har elever som läser med ordbilder och ljudning och sen har vi de elever som kommit långt i sin läsning och redan läser med flyt. Alla dessa elever ska mötas på sin nivå och utmanas.

Innehåll

Arbetsgång:

Vid 2 tillfällen varje vecka har vi läsgrupper där vi fokuserar på elevernas läsutveckling. Vi har 2 läseböcker i åk 1.

Alla elever har "Simsalabim". Simsalabim innehåller korta texter där eleverna får tillfälle att träna på att bygga upp sitt ordbildsförråd då fokus ligger på att repetera läsläxan flera gånger under veckan. Eftersom texterna är korta behöver eleverna läsa annat också.

Varje vecka går vi igenom ett nytt kapitel och eleverna får hem kapitlet i läxa. För en del elever innebär det att läsa texten medan för några innebär det att lyssna på texten.

En del elever har Läsinlärning i 7 steg som läsebok. I den fokuserar vi på bokstävernas ljud och att ljuda samman ljud. Varje vecka arbetar vi med en ny läsövning som eleverna sedan får i läsläxa.

Varannan vecka går vi och lånar böcker på biblioteket. Alla elever ska låna minst en bok som de kan läsa ur själva alternativt med stöd av en vuxen. Dessa böcker kan med fördel ligga i väskan så att eleverna kan lästräna i samma bok flera gånger både i skolan och hemma. Ju fler gånger en text läses desto fler ord känner eleven igen och då skapas ordbilder.

 

Bedömning:

Skolverkets bedömningsstöd görs vid skolstart HT samt VT.

Tidsplan / Lektionsplanering:

V 34 - 25

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Åk 1-3 Svenska/Sva Läsutveckling

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: