Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biografi eller bokrecension

Skapad 2020-11-11 14:46 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska jobba med litteratur från andra världskriget i svenska. Du väljer själv vilken bok du ska läsa från den tidsperioden. Under läsningens gång ska du skriva läsdagbok; där du antecknar och reflekterar över viktiga inslag i boken. Du skriver antingen en biografi eller bokrecension som avslutande uppgift. Ytterligare instruktioner och länkar finner du i Classroom.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Recension

Bedömningsmatris Recension

E
C
A
Koppling till uppgiften / textens genre
Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Texten fungerar relativt väl som en recension.
Texten fungerar väl som en recension.
Innehåll:
Sammanfattning och beskrivningar
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett i huvudsak fungerande sätt, samt gör enkla beskrivningar av personer och/eller miljö.
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett fungerande sätt, samt gör utvecklade beskrivningar av personer och/eller miljö.
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett väl fungerande sätt, samt gör välutvecklade beskrivningar av personer och/eller miljö.
Innehåll:
budskap
Eleven kan tolka ett tydligt framträdande budskap och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om det.
Eleven kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna, och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Eleven kan tolka budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolt i verket och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Innehåll:
omdöme och motivering
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör en enkel motivering och har med något exempel ur verket.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör utvecklade motiveringar och har med exempel ur verket.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör välutvecklade och nyanserade motiveringar och har med exempel ur verket..
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Recensionen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad
Recensionen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i recensionen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt, och passar innehållet i recensionen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning av text
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv
Biografi

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genremedvetenhet
Texten har inslag av en biografi
Texten är en biografi. Du håller dig i princip till genren.
Du håller dig till genren.
Beskrivningar
Enkla beskrivningar av viktiga miljöer och om personen
Utvecklade och välformulerade beskrivningar av viktiga miljöer och om personen
Välutvecklade beskrivningar med tydliga detaljer om miljöer och om personen

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppbyggnad - Fokus
Enkel struktur, t.ex. en början och ett slut som passar till ämnet
Relativt komplex uppbyggnad tex med hopp i tid och rum
Komplex uppbyggnad som innehåller hopp i tid och rum och ett välutvecklat samband mellan nutid och dåtid.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordval
Använder ett enkelt språk.
Relativt god språklig variation när det gäller ordval/ordförråd
God språklig variation när det gäller ordval/ordförråd
Meningsbyggnad
Mestadels korta meningar Gör dock försök till enkel textbindning tex med kommatering eller sambandsord (och, men, vilket)
Utvecklad textbindning. Använder kommatering relativt korrekt samt har variation i meningsbyggnaden.
Välutvecklad textbindning med god kännedom om de språkliga normerna samt skrivregelerna
Stavning
Genomgående stavfel på även vardagliga ord
Stavfel förekommer
Få stavfel
Stycken
Delar inte in texten i stycken
Delar in i några stycken
Välfungerande styckeindelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: