👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering - att vara en omtänksam, hjälpsam, fiffig kompis

Skapad 2020-11-12 09:46 i Bergabitens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Att vara en omtänksam, hjälpsam och fiffig kompis genomsyrar utbildningen på Regnbågen. Pedagogerna finns nära barnen för att hjälpa dem lösa konflikter genom att ge de olika verktyg för att kunna lösa de på egen hand senare. Vi strävar även efter att lära dem att vara öppna mot varandra och respektera varandra. Barnen tränas också till att ta ansvar för sina handlingar genom att ”göra förlåt” och trösta den kompis man har gjort ledsen. På Bergabiten får de äldre barnen också agera som faddrar och förebilder till de yngre.

Innehåll

Bakgrund

Vi har uppmärksammat att det förekommer en hel del konflikter i barngruppen. I denna didaktiska planering berörs främst den sociala delen av Hållbar utveckling. Den sociala dimensionen inom förskolan kan handla om barns inflytande, att fungera i en grupp, hänsynstagande och empati, vilket är områden som benämns i läroplanen. Vidare är det även vad som behövs för att barngruppen ska fungera och skapa en trygghet. "En fungerande barngrupp är också en god förutsättning för det övriga arbetet i förskolan och därför anser även vi att det kan vara bra att arbeta mycket med den sociala dimensionen" (Lundgren & Lindahl, 2015). Vi ser möjligheter istället för hinder eftersom att gruppstärkande aktiviteter kan arbetas med såväl inomhus som utomhus.

Hur är man mot varandra? Hur kan vi lösa våra konflikter? Hur behandlar vi vår närmiljö? Forskning visar att hållbarhet i ett globalt perspektiv är ett område som behöver prioriteras och utvecklas om vi ska ha en hållbar värld att leva i, med demokratiska världsmedborgare.

 

Syftet (Varför?)

Vi vill lyfta fram och synliggöra de redskap barnen behöver för att kunna hantera sina kompisrelationer på ett positivt sätt. I Lpfö98/16 (s.4) står det att det främst är genom konkreta upplevelser som barn tillägnar sig etiska värden och normer. Även vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är vi vuxna viktiga som förebilder. Barn gör som vi gör, inte som vi säger.

Vi använder oss av orden hjälpsamma, omtänksamma och fiffiga kompisar och undviker att använda ord som värderar (exempelvis bra och dålig). Som vuxna behöver vi även läsa av när vi ska hjälpa barnen att skydda en lek eller hjälpa ett barn att komma in i leken. Detta för att en redan pågående lek kan fallera ifall en ny kompis kommer in vid fel tillfälle. I den dagliga verksamheten krävs det att värderingar tydliggörs för att kunna hävda grundläggande värden. Vår verksamhet ska, enligt Lpfö98/16, bedrivas i demokratiska former och därmed lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att de längre fram ska delta aktivt i samhällslivet.

 

Målformulering (Vad?)

Vi vill:

 • införa två nya konflikthanteringsverktyg för att hjälpa barnen hantera konflikter (Kompissamtal och Giraffspråket [Non-Violent Communication]).
 • att barnen utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • ge barnen redskap för att kunna säga ifrån när de vill vara i fred
 • ge barnen verktyg för hur de ska kunna berätta för sin kompis att de inte vill leka just nu så att kompisen inte blir ledsen.
 • att barnen får vara med i olika former av samarbete och beslutsfattande (demokratiska principer) för att få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter samt att kunna fungera i en grupp och till följd av detta påverka sin egen situation.
 • arbeta för en förståelse om vikten av att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

 

 

Uppgifter

 • Dela med dig och Lyssna och kom överens

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18