👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik åk 9

Skapad 2020-11-12 19:53 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F Fysik
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt hur de påverkar levande organismer. Du kommer få lära dig hur vi använder strålning i samhället.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Atomens byggnad och dess elementarpartiklar.
 • Hur ljus bildas.
 • Olika spektrum.
 • Radioaktiv strålning och dess påverkan på levande organismer samt dess användningsområden.
 • Halveringstid.
 • Fission och fusion

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Viktiga begrepp!

 • Atom: protoner, elektroner, neutroner, atomnummer, masstal, isotop
 • Spektrum: kontinuerligt spektrum, linjespektrum, absorptionsspektrum
 • Strålning: alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, röntgenstrålning, joniserande strålning, halveringstid, sönderfall
 • Fission, fusion

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Förstå och förklara atomen, strålning och sönderfall med hjälp av fysikens begrepp, teori och modeller.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Vid ett skriftligt prov.

Uppgifter

 • Skriftligt PROV "Atom- och kärnfysik"

 • Skriftligt PROV "Atom- och kärnfysik"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Atom- och kärnfysik

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Har ännu ej nått målen -->
E
C
A
Ta ställning & motivera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information
förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Har ännu ej nått målen -->
E
C
A
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Använda modeller
förmåga att använda fysikaliska modeller för att berätta om partiklar och strålning
Du kan använda fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter