👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering - Bofinken v 47

Skapad 2020-11-13 09:35 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 47 

 

Lektionsplanering Grupp:  Bofinken 

 

 

Måndag:  Utedag 

 

Lektion 1: Promenad från förskolan, denna gång mot Biblioteket.  Barnen får träna på att gå, några i taget pga längre promenad. 

Lektion 2: Prata om vad vi gör på biblioteket. Låna böcker inför kommande kalender till julen.

Lektion 3: Samling, högläsning  och fruktstund (rutiner och upprepning) 

Mål: 

- Motorik

- intresse för berättelser, bilder, texter i olika medier 

- nyanserat talspråk och ordförråd.

- sin identitet och känna trygghet 

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 - Låna böcker inför julen, lättsamma att läsa, kanske med traditioner etc. 

- Barnen får turas om att gå, detta för att det är en längre promenad vi ska göra. 

- Första besöket för barngruppen på biblioteket. Se, observera och känna in. Vad händer i denna miljön ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: Byggrummet och matematik 

 

 

Lektion 1: Gemensam samling på blåa mattan inne på avdelningen. Vem är här resp hemma (rutiner och struktur, upprepning för de barn som behöver det) 

Lektion 2: Ena gänget med Pia till byggrummet, utforskar befintligt material. Fokusområde - bygg, konstruktion och teknik. Även samspel och relationer. 

Andra gänget stannar på avdelningen och har matematik med Sofie. Design och form utifrån Bishops matematiska aktiviteter. Avslutar med högläsning, antingen via Ugglo eller via bok. Ny bok från kompisböckerna, denna gång : Lyssna och kom överens. 

 

Lektion 3: Gemensam rörelsesamling på mattan 

Mål: 

- Förmåga att skapa, bygga och konstruera med olika tekniker. 

- Förståelse för mönster, former, sortera och klassificera. 

- Språk och kommunikation 

- Motorik och koordinationsförmåga 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 - Vad händer med gruppen när denna delas i hälften? Kan vi se något mönster, vad är bättre/sämre? Något som utmärker sig? 

 

Vad hände denna vs förra gången gruppen var delad? 

 

Högläsning med tid för reflektion i liten grupp, vad får barnen med sig från böckerna vi läser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: Rim och ramsor - skapande

 

Lektion 1: Samling,  för rutiner, trumman bjuds in i samlingen.  Kastanjerna tas med. Denna gång erbjuds barnet att ta TVÅ kastanjer. 

Lektion 2: Ny ramsa, denna gång antalet två. 

Lektion 3: Skapande, våra händer och eller fötter. Ev sensoriskt material 

Mål: 

- språk och kommunikation 

- skapande olika tekniker och material 

- matematik, antalsuppfattning 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 
- ta varsin kastanj som varit antalet de senaste veckorna utmanas nu med att ta två. 
- detta förstärks i nya ramsan som blir med ”två”. 
- vad händer i skapande med våra händer alt fötter? 

 

 

 

 

 Fredag innan lunch - 

digitala verktyg, green screen - alt Google Earth. Besöka biblioteket digitalt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18