Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kap 10 pedagogisk planering åk 5 Sofia skola

Skapad 2020-11-13 09:35 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Kap 10 Geometri

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
I det här avsnittet arbetar eleverna med vinklar samt symmetri. Kapitlet inleds med det eleverna kan sedan  tidigare; rät, spetsig och trubbig vinkel. Sedan får eleverna lära sig att vinklars storlek mäts i grader och att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel är mindre än 90° och att en trubbig vinkel är större än 90°. I kapitlet tas även gradtalen för ett halvt och ett helt varv upp. Eleverna lär sig att mäta och rita vinklar med gradskiva. Innan diagnosen slutar vinklarnas gradtal på 0° eller 5°. Kapitlet behandlar även beräkningar med två vinklar som bildar ett halvt varv samt vinkelsumman i en triangel. Kapitlet avslutas med ett uppslag om symmetri där eleverna arbetar med begreppen symmetrisk och symmetriaxel. Eleverna behöver gradskiva för att kunna arbeta med kapitlet.


Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? 

Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 3 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med digitala hjälpmedel eller kängurumatte.
- Läxor 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

 -veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större  än 90°

-veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är

- kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

-kunna räkna med vinkelsumman i en triangel

- kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar i par, grupp och i helklass under lektionerna.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Eventuellt prov.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: