Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2: Utredande text - essä (BF19B)

Skapad 2020-11-13 10:34 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Syftet med momentet är att lära sig begrepp kopplade till romananalys samt skriva en romananalys. Examination sker genom lektionsövningar och ett avslutande test i Inspera. Arbetsveckor: veckor 43-49
Gymnasieskola Svenska
Nu ska vi arbeta med utredande text - igen! Du ska utifrån läsning av roman/texter och genomgång av epoker kunna skriva om ett tema och jämföra olika epoker i ämnet.

Innehåll

Att producera olika typer av texter är en del av kursen och här kommer vi fördjupa detta genom att skriva en utredande text i form av en essä som berör tema och epoker.

Vi kommer att gå igenom olika epoker och diskutera vilka teman som är gemensamma för att du sedan ska kunna skriva en egen essä. 

Parallellt kommer vi arbeta med bland annat argumentation och romanläsning. 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Arbetet kommer att ske under mellan veckorna 11 och 13. Examination sker genom lektionsgenomgångar och genom essäskrivning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 2: Litterära epoker - utredande text essä

Kunskaper och färdigheter
E
C
A
Skönlitteratur
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Skriftlig framställning - Utredande text Källhantering
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande text som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande text som är sammanhängande,väldisponerad och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande text som är sammanhängande och väldisponerad. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: