👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall utifrån vårt projektarbete: ”Guldlock och de tre björnarna”

Skapad 2020-11-13 16:07 i Palettens förskola Eslöv
Förskola
Vi på Grön och Lila ska under hösten påbörja arbete med en folksaga ”Guldlock och de tre björnarna”. Barnen kommer att kunna få utforska sagan ur olika perspektiv.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

 

Vi har sett att barnen är intresserade av att lyssna på och även läsa sagor för varandra. Därför kommer vi denna termin att arbeta med en folksaga ”Guldlock och de tre björnarna”. Vårt syfte med arbetet är att väcka barnens intresse för språket, utveckla fantasi men även empatisk förmåga. Sagan kommer att beröra sådana områden som matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap, fantasi, teknik/digitalisering, normer och värden.

 

 

Mål:


Vårt mål är att arbeta med sagan utifrån de ovannämnda områden på ett lekfullt sätt.

 

Inom matematik så vill vi skapa möjligheter för barnen att lära sig om begrepp: antal, storlek, form, lägesbeskrivningar.

 

Inom språk och kommunikation vill vi benämna händelser och saker som finns i sagan men även göra barnen nyfikna på att dra paralleller till sig själv och hur de skulle ha gjort i de olika situationerna. Vi vill erbjuda en narrativ miljö där barnen blir nyfikna på att utforska den och förhoppningsvis föra dialoger med varandra. Vi kommer dramatisera sagan med dockor, handdockor, digitalt samt i flanoformat. Med detta vill vi även bjuda barnen in i en fantasivärld.


Inom naturvetenskap vill vi göra barnen nyfikna på björnar och deras natur, samt diskutera skogens miljö med dess gåvor man hittar i skogen.

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Vi har valt att agera i vår pedagogiska vardag utifrån SAMSPELSTEORI, där lärandet ses som en kombination av mognad och samspel med omgivningen. Samspelet är en förutsättning för att barn skall kunna vidareutvecklas med hjälp av anpassande och utmanande undervisning (Pihlgren, A.S., Undervisning i förskolan,s.31-33).

Genom att erbjuda barnen ett dilemma, diskutera hur de tycker det skulle lösas ger man utrymme till barnens inflytande och eget ansvar. 

TRANSDICIPLINÄRT LÄRANDE, dvs en transparant undervisning som berör ämnena ytligt. Fokus ligger i att skapa intresse och därmed se vad barnen intresserar sig av.

INTERSUBJEKTIVITET ett ömsesidigt möte mellan oss vuxna och barn, där intressen möts utifrån en gemensam utgångspunkt.

SCAFFOLDING, s.k stöttning, där vi skapar lärmöjligheter med hjälp av frågor och därmed hjälper barnen att tänka vidare (Pihlgren, A.S., Undervisning i förskolan,s.37). Det som barnet har svårt att klara av på egen hand, men gör det med vår hjälp.

 

 

 

Dokumentation

 

Vi har valt att fokusera på att dokumentera vårt projektarbete i första hand och dokumentera barnens olika intressen utifrån sagan individuellt. Samspel och kommunikation som ter sig mellan barn/barn, barn/pedagoger, pedagoger/barn är av intresse för att kunna skapa en uppfattning om den förförståelsen som finns hos barn och som i sin tur kan hjälpa att utveckla vidare den befintliga nyfikenhet.

 

Alla i arbetslaget dokumenterar med hjälp av foto, film, egna anteckningar eller ljudinspelning utifrån de observationer och samtal med barnen man har varit med om.

 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Detta arbetar vi med varje vecka på våra pedagogiska planeringar.

 

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.   

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18