Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska värld av sagor och berättelser

Skapad 2020-11-14 18:53 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi kommer att läsa och samtala tillsammans om olika berättelser och sagor samt skriva sagor och berättelser själv. Vi också kommer att lära oss hur de är uppbyggda med inledning, händelser och avslutning. Vi skriver våra sagor med hjälp av kunskaper om sagans typiska struktur och kännetecken och med hjälp av digitala verktyg.

Innehåll

 I. Förväntat resultat

Följande förmågor ska du utveckla:

 • Läsa och samtala om en berättelse/saga
 • Skriva egen berättelser/ sagor
 • Lyssna på olika berättelser och sagor och svara på frågor
 • i efterhand läsa igenom och förbättra din text

II. Aktiviteter för bedömning efter ”Nya språket lyfter”

 • tala och samtala om bild och enkla sagor/berättelser
 • läsa, högläsa tillsammans och själv 
 • att läsa och förstå enkla berättelser 
 • skriva meningar till bilder
 • ha genomgångar
 • skriva en saga tillsammans
 • att skriva sagor/berättelser med inledning, handling och avslutning 
 • använda punkt, stor bokstav och frågetecken på rätt sätt 
 • lära att andvända adjektiver, liknelser

 

III. Material och arbetssätt/ arbetsformer

 

Material

Bilder och texter (sagor och berättelser) 

Ramsor, dikter

Olika uppgifter digitalt och på pappret

Användning av IPad och laptop om det finns och olika appar/webbsidor

Arbetssätt/-form

individuellt, med partner eller i grupp (EPA)

digitalt för bedömning och dokumentation

rollspel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Nya språket lyfter, Lgr11 - uppföljning av läs- och skrivutveckling, modersmål

LÄSA OCH SKRIVA

A1
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
A2
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord
Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord
A3
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och börjat ljuda när jag läser själv
Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter
A4
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig
Jag prövar att skriva till bilder
A5
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv korta texter
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver
AVSTÄMNING A
TJÄNSTEGARANTI - efter ditt första skolår. Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet Avspeglar kunskapskraven i åk1 sv/sva
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser
B1
Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag själv läser
Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet
B2
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt
B3
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter
B4
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter
AVSTÄMNING B
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande
C1
Jag läser för att uppleva och lära
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så att de blir bättre
C2
Jag läser ofta och regelbundet
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår
C3
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter
C4
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre
AVSTÄMNING C
Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter Avspeglar kunskapskraven för åk3 sv/sva
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa
D1
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
D2
Eleven använder varierade sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Eleven använde ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd
D3
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare
AVSTÄMNING D
Eleven läser obehindrat med förståelse
E1
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som neingsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
E2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
E3
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare
AVSTÄMNING E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelse-strategier beroende på såväl som typ av text
F1
Eleven använder kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt
Eleven behärskar användningen av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
F2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter
Eleven behärskar användningen av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
F3
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagre
AVSTÄMNING F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form

TALA OCH SAMTALA

Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: