Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text åk 6

Skapad 2020-11-15 09:06 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola F – 9
Kanske har du varit ute och rest eller varit med om en häftig händelse och vill berätta om den? Eller så vill du kanske berätta om en känd person i ett skolarbete? Då kan det vara bra att veta hur man skriver en återberättande text. Hur gör man för att få med det som är viktigt och det som får läsaren/lyssnaren att vilja följa med dig i din berättelse. Vad är en kronologisk ordning? Det ska du få lära dig nu!

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

Du ska efter detta arbete kunna: 

 • återge en händelse i kronologisk ordning
 • förstå hur en återgivande text är uppbyggd
 • läsa och förstå en återgivande text
 • skriva en återgivande text med rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning, tidsord och avslutning.
 • kunna använda verb i preteritum
 • kunna använda olika tidsord
 • kunna dela in text i stycken.
 • förstå hur ordföljden blir när tidsordet står först i meningen.
 • kunna redogöra
 • kunna skriva stödord
 • kunna säga vad du tycker om en händelse

Vilka förmågor ska eleven träna? 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa

- även “sociala mål/ värdegrundsmål”. kap 1-2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande

Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om?

Du ska få undervisning om hur man skriver en återgivande text genom att vi tillsammans läser olika återgivande texter och analyserar dessa och tittar på hur de är uppbyggda. Vi skriver sedan en återgivande text tillsammans och sedan 2 och 2 för att i slutet skriva en egen återgivande text som kommer att bedömas av lärare. Under tiden kommer vi att träna på tidsord och på hur man skriver en kronologisk ordning. 

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur ska eleven lära?

Genom att arbeta tillsammans och läsa texter och analysera dessa. Samt titta på filmer, lyssna på genomgångar och arbeta med olika skrivövningar kommer du att lära dig skriva återgivande texter.

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? 

Du kommer att få möjlighet att välja vad du vill skriva om utifrån olika alternativ. 

Hur förändrades arbetet efter elevernas delaktighet?

Bedömning

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma den återgivna texten som du skriver på egen hand.

 

Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? (matris, kriterier)

Jag kommer att bedöma hur väl:

 • du kan skriva en återberättande text
 • ditt innehåll håller sig till ämnet
 • du har arbetat med och struktur (rubrik, inledning, kronologisk ordning och avslut) 
 • du arbetat med språklig variation i din text
 • du använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Hur och när ska bedömningen gå till

När vi har skrivit en text tillsammans och en 2 och 2 ska du få skriva en på egen hand. 

Matriser

Återberättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
INNEHÅLL
Kan med stöd av vuxen hålla sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd".
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd".
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den ”röda tråden.
STRUKTUR
Kan med stöd av vuxen ha en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en orientering för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
-inledning
Kan med stöd av vuxen ge en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
-händelser
Kan med stöd av vuxen återge händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
.Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
-avslutning
Kan med stöd av vuxen skriva en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
SPRÅKLIGA DRAG
-tidsord -tempus
Kan med stöd av vuxen använda ett begränsat urval av tidsord/ sambandsord för tid. Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder ett begränsat urval av tidsord/ sambandsord för tid. Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text. Har en större variation av tidsord/sambandsord för tid. Använder tempus korrekt.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid. Använder tempus korrekt och effektivt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: