Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema-Teknik Förskolan Färglådan

Skapad 2020-11-15 11:36 i Färglådan Österåker
Förskola
Under november månad arbetar vi på förskolan Färglådan med tema teknik i olika projekt och aktiviteter.

Innehåll

 

Bakgrund: 

På förskolan Färglådan arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen (Lpfö18) delats in i olika temaområden över året.
Alla pedagoger arbetar med samma målområden/teman under cykelns gång för att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisningen. Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag
. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i Lpfö18.

Språk och kommunikation utgör basen i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: Normer och värden, Social kompetens, Inflytande och delaktighet, Naturkunskap och teknik, Matematik, Skapande, Hälsa och rörelse, Lek samt Helhet och allsidighet. 

Vårt gemensamma tema under november månad är Teknik. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till temat i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen.

 Syfte:

I läroplanen står det att varje barn ska få förutsättningar att samtala och beskriva teknik med olika uttrycksformer samt utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. De ska även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker, material och redskap

Vårt syfte är även att öka barnens ordförråd och ge dem ökad förståelse för sin omvärld. 

Under denna temaperiod vill vi att barnen ska få möjlighet att reflektera över teknik och olika föremåls tekniska egenskaper. Teknik är föremål som människan tillverkat för ett syfte/ändamål för att uppfylla ett behov eller önskan. 

Vi vill skapa nyfikenhet och intresse för teknik, samt ge barnen möjlighet att utforska, beskriva och ställa frågor med hjälp av olika uttrycksformer som reflekterande samtal, gemensamt undersökande och skapande, till exempel med olika konstruktionsmaterial.

 

På Avdelning gul har vi valt att arbeta med

Vi undersöker olika tekniska föremål och kopplar dessa till olika användnings områden. 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

I barnens lekar finns mycket teknikanvändning. De bygger, prövar, undersöker. Som pedagog kan vi leda det vidare, komma med förklaringar och utveckla leken.

Vi kommer att utgå från barnens visade intresse för olika tekniska föremål barnen möter i sin vardag. Det kan till exempel vara föremål som sax, nål, pennvässare, stol, hålslagare, fordon m.m som vi reflekterar tillsammans kring genom att ställa frågor såsom:

 • Vad kan föremålet användas till?
 • Vilka problem eller behov löser de?
 • Skulle det kunna användas på ett annat sätt/till något annat?
 • Vad skulle man göra om denna/detta inte fanns?

Alla avdelningarna kommer att arbeta med teknik utifrån sin barngrupps ålder, tidigare erfarenheter och intressen.

 

 

Vidare använder vi oss av lotusdiagram som verktyg för att analysera läroplansmålen och koppla dem till undervisning och aktiviteter i praktiken

Film, böcker och att gemensamt leta inspiration på internet med i Pad enskilt och i grupp vid projektorn, ger oss möjlighet att få fatt i barns tankar och erfarenheter kring teknik samt skapar nya gemensamma erfarenheter  

Vi kopplar det även till Skapande och konstruktionsbygge.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Teknik

Dagliga samlingar där alla barn ges språkutrymme för att stimulera varje barns språkutveckling

Samtal kring olika tekniska föremål där barnen inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar, idéer och erfarenheter 

I både planerade och fria aktiviteter tar vi tillvara på barnens tankar och idéer, vi ställer frågor och resonerar med dem

Genom att läsa olika böcker, använda samtalsbilder och reflektera kring pedagogiska filmer utvecklar barnen sitt ordförråd, tillägnar sig nya ord och begrepp.

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen tillgängligt material tillhörande temat för lek och utforskande

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Naturkunskap samt Språk och kommunikation. 

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och i arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: