Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk9 - Genetik och Evolution

Skapad 2020-11-15 12:51 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Genetik: Genetik är ett annat ord för ärftlighetslära. Den handlar om hur gener (arvsanlag) går i arv och hur de påverkar egenskaper hos levande varelser. Den växande kunskapen om våra gener har lett fram till genteknik, DNA-analys och kloning. Detta ger oss nya möjligheter att bota sjukdomar. Det väcker också frågor om vad som ska vara tillåtet att göra inom biologin. Evolution: Fossilen visar att livet på jorden har utvecklats och förändrats med tiden. Om vi kunde resa 100 miljoner år tillbaka i tiden skulle vi möta andra arter av växter och djur än de nutida. Utvecklingen av levande varelser kallas evolution. Den pågår fortfarande och ingen vet vilka egenskaper växter och djur får i framtiden.

Innehåll

Biologi - Genetik och Evolution

Mål - Genetik

 • Känna till begreppen DNA, gen och kromosom
 • Kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning 
 • Veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper
 • Veta hur könet ärvs hos människan
 • Ha kunskap om mutationer
 • Känna till genetiska tillämpningar som växt- och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning 

Lär mer - Genetik

 • Veta hur DNA kan kopieras
 • Känna till könsbundet arv av tex färgblindhet
 • Kunna beskriva hur människan tillverkar och använder hybrid-DNA
 • Kunna beskriva exempel på hur människan klonar djur

 

Mål - Evolution

 • Veta vad fossil kan avslöja om organismernas utveckling 
 • Känna till viktiga ”händelser” i livets ca 4 miljarder år långa historia
 • Känna till viktiga steg i teorin om människans utveckling
 • Veta hur evolutionen fungerar och hur nya arter kan uppstå

Lär mer - Evolution

 • Känna till hur Darwin förklarade evolutionen med ”kamp för tillvaron” och ”naturligt urval”
 • Känna till teorier om var livet på jorden uppstod och vilken roll syrgas har haft för organismernas utveckling
 • Kunna beskriva en teori om hur växt- och djurceller utvecklades från bakterier

 

 

Litteratur:  Gleerups digitala läromedel:

Kapitel 13 , Genetik med övningar och laborationer

Kapitel 14, Evolutionen med övningar

 

Bedömning: Ett skriftligt prov på vardera område, Genetik och Evolution

Tidpunkt för redovisning: vecka 49 och 50 för Genetik, vecka 4  för Evolution

  

Betygskriterier

 

För betyget E

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.


Exempel på kunskaper som man bör minst kunna är:

·        Att ha tagit del av innehållet i kapitlen och besvarat en majoritet av frågorna tillhörande aktuella kapitel.

 

 

För betyget C

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

 

Exempel på kunskap som ska kunna redovisas:

·        Kan rita och tolka korsningsscheman med både dominanta och recessiva anlag.

·        Kan förklara hur proteintillverkningen i cellen går till..

·        Svaren till frågorna i det digitala läromedlet

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

·        Exempelvis användning av Mendels ärftlighetslagar

 

 

För betyget A


Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
.

 

·  Samma som för C men med skillnaden att man kan fördjupa och visa på samband med en högre kvalité.    

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: