Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen, lektion 3

Skapad 2020-11-15 21:29 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Grundskola 7 – 9
Genom Agenda 2030 har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre goda saker under de kommande 10 åren.De globala målen syftar till att utrota extremt fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.De.t gäller i alla länder och för alla människor. Vad kan du och jag bidra med för att tillsammans kan nå de målen 2030? Det är några frågor som vi kommer att beröra under det här momentet. Läs vidare om momentet nedan.

Innehåll

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Genom att arbeta med lektionerna så eleverna lär sig mer om globala målen, vad de betyder för oss i Sverige och för andra 

människor runt om i världen.

 •  Att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
 •  Ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära.
 • Att eleverna lär sig mer om människans negativa påverkan på klimat och miljö.
 • Eleverna får också fundera på vad vi alla kan göra för att bidra till skapa en hållbar värld.
 • Att känna till några olika sätt att minska negativ miljöpåverkan.
 • Att känna till några former av miljöförstöring.
 • Att förstå vad hållbar utveckling betyder. 
 • Att förstå vad eleverna själva kan göra för att skapa en mer hållbar livstill.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi läser högläsning olika texterna och förklara vad handlar de om.
 • ställer frågor om vad som står mellan raderna och vad vi vill komma fram.
 • personberättelser om Lorena och James 
 •  Eleverna jobbar enligt EPA modellen sen var och en ska skriva sin egen text och redovisar inför klassen.
 •  Eleverna ger respons till varandra.
 •  Vi följer alltid den pyramiden när vi skriver en lyckad text.Titta på veckovis planering under lärlogg.

 

 

Det här ska du lära dig 

 • Att förstå begreppet miljö och klimat.
 •  Arbeta med dilemmaövningar.
 • Väck engagemang genom film och personberättelse 
 • Debatera .
 • Lär eleverna om negativa klimatpåverkan och om vad vi kan göra för att minska vår belastning på miljö.

 

 

 • Centralt innehåll

 

Lgr11
 • Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 

 

Lgr11
 •  Språk och kommunikation Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

 

Lgr11
 • Språk och kommunikation Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

 

Lgr11
 • Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

 

Lgr11
 • Språk och kommunikation Rim, ramsor och andra ordlekar.

 

Lgr11
 • Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 

Lgr11
 • Språk och kommunikation Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

 

Lgr11
 • Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

Lgr11
 • Skapande och estetiska uttrycksformer Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 

Lgr11
 • Skapande och estetiska uttrycksformer Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

 

Lgr11
 • Skapande och estetiska uttrycksformer Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

 • Vad är meningen med ordet livstil?Vilka synonymer kan man hitta till det ordet?
 • Negativa klimatförändring.

 

 

Så här kan du visa dina kunskaper

 • Genom deltagandet i diskussioner .
 • Eleverna redovisar sina texter.Vilka tankar och fantasier som har använt på sina texter och hur mötes den fantasin med

      verkligheten.

 • Vad behövs det för att man komma till en lösning och hur länge tar det.
 • Argumentera varför så kort eller så långt.

 

 

 

Uppgifter

 • lektion 3.Läs,diskutera och reflekter skriftlig. Vilka mål också som är kopplade till den lektionen utifrån de två texterna?

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: