Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äppelgården - Kärnämne - Matematik

Skapad 2020-11-16 17:42 i Äppelgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Tillsammans så utforskar vi: Vad matematik kan vara? När använder vi matematik? När behövs matematik?

Innehåll

Visionen

Vi på Äppelgården vill lyfta fram begreppet matematik i våra vardagliga rutiner,  i aktiviteter och våra projekt. Genom att lyfta fram olika perspektiv på vad matematik kan innebära och hur matematik kan vara användbart vill vi öka förståelsen hos barnen. Genom förståelsen vill ge barnen en chans att få lära sig i ett sammanhang. Vi vill göra barnen medvetna om att matematiken finns överallt runt omkring oss och är ett bra verktyg att ha med sig. Genom att vi arbetar för att vara närvarande pedagoger så finns vi tillgängliga i barnens läroprocesser och vi kan sammanväva olika perspektiv för att utvidga deras lärande och kunskap. Vårt förhållningssätt genomsyrar vår verksamhet i både inne- och utemiljö.

 

Formulera tydliga mål och förväntade effekter.

Enligt läroplanen Lpfö18

Förskolan ska:

- Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

- Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

- Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera  med andra.

- Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras  kommunikativa funktioner.

- Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid  och förändring.

 

Nedbrytning av läroplansmålen:

 

Vi ser att utveckling sker när barnen kan se samband och skapa sig en förståelse för vilka användningsområden de har användning av matematiken. Det är då de kan utmana sig själv och känna en tillit till sin egna förmåga. Vi uppmuntrar deras nyfikenhet och meningsskapande genom att ta tillvara på och bemöta deras frågor, för att utveckla deras förmåga att föra och följa resonemang, definiera och dra slutsatser som är en del i matematiken. Vi motiverar barnen att utmana sig själva och våga gissa, svara och hjälpa andra när det kommer till det mer konkreta inom matematiken såsom bl.a. siffror och när vi räknar för att öka förståelsen för dess kommunikativa betydelse. Vi hjälps åt att definiera olika begrepp genom att beskriva, namnge och jämföra.

 

Hur ser vi att vi arbetar med Matematik?

Vardagsmatematik (Hur många är vi, Hur många pinnar lång är du?)

Mängd o volyms uppfattning, ösa och hälla olika material i olika kärl.

Mäta med olika material

Symboler och Former, såsom kvadrat, cirkel m.m.

Rumsuppfattning, Lägesord så som framför bakom m.m.

Siffror, antal, räkna plus, och minus.

Lekskriver siffror, skriva siffror

Klockan

Spela spel, lägga pussel

Sortera olika material, färg, form. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: