👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - design

Skapad 2020-11-16 20:01 i Tallbackens förskola Hofors
Förskola
En viktig del i utvecklingen av den matematiska förmågan är att kunna se och känna igen former, jämföra och se likheter och skillnader, att kunna sortera och klassificera samt att upptäcka mönster.

Innehåll

Bakgrund

Alan Bishop (1991) delar in matematiken i sex grundläggande aktiviteter varav design är en av dem. De matematiska aktiviteterna ligger även som grund till läroplanens mål som handlar om matematik. 

En viktig del i utvecklingen av den matematiska förmågan är att kunna se och känna igen former, jämföra och se likheter och skillnader, att kunna sortera och klassificera samt att upptäcka mönster.

En del av denna aktivitet handlar om att konstruera och den andra delen handlar om att beskriva hur något ser ut, alltså vilken form det har. Även här finns en mängd svenska ord som beskriver form (kantig, böjd) på olika sätt men vi har också en del matematiska ord (cirkel, kvadrat).Matematiska aktiviteter, Skolverket. 

Syfte

Många barn på Tallen har visat ett stort intresse för att skapa och konstruera i ateljén. Nu när vi på förskolan har matematik som fokusområde har vi valt att introducera den matematiska aktiviteten design för att koppla ihop det med och vidareutveckla barnens nyfikenhet för skapande. 

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för de geometriska formerna, deras kännetecken och olikheter. 

Vi vill att barnen ska få erfara de geometriska formerna i olika material, miljöer och syften. 

Didaktiska val / Tillvägagångssätt

Vi kommer att:

* introducera de olika formerna en i taget. Vi kommer att använda oss av karaktärerna Kanin och Igelkott från vårt temaarbete för att fånga barnens nyfikenhet och intresse i början av arbetet.  

* använda korrekta matematiska benämningar på de olika formerna för att barnen ska lära sig rätt ord från början och slippa lära om. 

* leta efter de olika formerna i flera olika miljöer så som i skogen, på gården och inne på avdelningen. 

* använda de olika formerna i skapande och konstruktion med olika material.

* ha matematiskt material och de geometriska formerna tillgängliga på avdelningen för att fånga barnens spontana tankar och funderingar som kan dyka upp. 

Planeringen av hur vi fortsätter med arbetet anpassas utifrån det barnen visar intresse för. 

 

Uppföljning

Vi kommer att dokumentera barnens görande och kommentarer genom bild, film och anteckningar. Det kommer att dokumenteras och följas upp genom lärloggar och reflektion i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18