Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande Björnbäret VT 2021

Skapad 2020-11-18 08:43 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Omsorg, utveckling och lärande Björnbäret 2020/2021

 Prioriterade läroplansmål:

  • "Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften"
  • "Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,"
  • "Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"

Björnenbärets mål för omsorg, utveckling och lärande:

  • Vi har som mål att barnen ska vidareutveckla sin kommunikativa förmåga såväl verbalt som med TAKK. Vi kommer även att arbeta med barnens olika modersmål.
  • Vi kommer att fortsätta att arbeta med projekt kring sagor med stöd i digital teknik samt att utveckla vårt digitaliserings arbete.
  • Vi har som mål att arbeta med konkreta processer gällande vårt Grön flagg arbete och våra valda fokusområden: Hav och vatten, Djur och natur samt Stad och samhälle. Vi har som mål att göra barnen medvetna om samband i naturen. 

Planerade insatser:

·       Vi kommer fortsätta att använda oss av barnlitteratur. Litteraturen ligger till grund för våra projekt, samt är ett verktyg i vårt arbete gällande språkutveckling. 

·       Utifrån barnens intresse kring TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) samt Widget online (som har fokus på visuellt stöd) kommer vi att fortsätta utveckla arbetet och utmana barnen kring alternativ kommunikation. Detta för att skapa större förutsättningar för barnen både att förstå och att uttrycka sig.

·       Vi kommer koppla samman våra projekt gällande språkutveckling och digitalisering där fokus kommer att ligga på att introducera mer från den digitala världen för barnen. 

·       Gällande Grön flagg arbetet och våra prioriterade mål: Hav och vatten kommer vi fortsätta låta barnen möta vatten på olika sätt i olika former och miljöer. Djur och natur, barnen skall med stöttning få syn på de djur som lever i vår närhet samt få uppleva naturskiftningar i vårt närområde. Utifrån stad och samhälle, under våra promenader kommer  barnen få möjlighet att bekanta sig med vårt närområde och därav uppleva nya platser och vidga sina vyer. Barnen kommer samtidigt att utmanas gällande sin grovmotorik. 

·       Genom att vara härvarande pedagoger kommer vi att fånga upp barnens intressen och erfarenheter. Vi ska arbeta för att dessa ska ligga till grund för utformningen av verksamheten.

Förväntade effekter:

·       Vi ser att barnen kommunicerar på olika sätt såsom verbalt, kroppsligt, med TAKK och genom bildstöd.

·        Vi ser en fördjupad utveckling och kunskap kring digitalisering och den digitala teknik vi använder oss av i vår verksamhet hos barnen. 

·       Vi ser en viss förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen hos barnen. 

·       Genom att vi som pedagoger har ett härvarande förhållningsätt och fortsätter att arbeta med våra ledord i relation till vårt pedagogiska förhållningssätt ser vi att barnen vidare får ett reellt inflytande och möjlighet att aktivt delta och påverka vår verksamhet.

 Metodval:

För att se om de förväntade effekterna uppnås kommer vi observera, dokumentera och reflektera kring verksamheten, både i vardagen, på reflektionsstunder och på Unikum. Vi kommer även att återkoppla arbetet till barnen genom att sätta upp pedagogisk dokumentation på olika sätt, som möjliggör för barnen att reflektera. Genom att vara härvarande, lyssna in och samtala med barnen kan vi också se om de önskade effekterna uppnås. Detta gör också att vi får syn på vad som funkar bra respektive mindre bra vilket är en grund för fortsatt arbete.

 Referenslista:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: