👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4

Skapad 2020-11-18 11:04 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 4 Historia
Du får lära dig om hur man kan dela in historien i perioder och vad historia är. Du får också studera vikingatiden och övergången till det som vi kallar medeltiden.

Innehåll

Innehåll

Vikingatiden och medeltidens början

1. Vikingatiden och medeltidens början

- begreppet historia

- olika tidsperioder

- vikingatiden

- Sveriges kristnande

- Sveriges enande

- medeltiden i Europa

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa fakta texter och se filmer som berör arbetsområdet. Du får delta i diskussioner och muntliga genomgångar, samt arbeta självständigt med olika uppgifter.

Vi kommer att använda PULS historiebok, arbetsböcker samt annat läromedel som är kopplat till den tidsperioden.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna, hur väl du utför dina uppgifter och ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få visa att du lärt dig det som krävs genom olika skriftliga kunskapskontroller.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till begreppen stenålder, bronsålder och järnålder och kan förklara vad som skiljer dem åt.

- Du skall kunna förklara varför vi i Skandinavien har en tidsperiod som kallas vikingatiden.

- Du skall kunna något om de länder som vikingarna besökte och vad de gjorde där.

- Du skall kunna ge exempel på hur vi än idag kan se spår efter vikingatiden i vårt land.

- Du skall kunna ge en förklaring till varför vikingatiden slutade.

- Du skall veta hur det gick till när Sverige blev ett rike.

- Du skall känna till något om den tidiga medeltiden i Europa och hur idéerna därifrån spred sig till Sverige.

7. Bedömningsmatris

Se nedan under enskild elev.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Vikingatiden

>>>På väg
>>>1
>>>2
3
Ny nivå
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vikingar och vikingatiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutid
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutid.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan med hjälp söka och samla information om vikingatiden.
Jag kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar med hjälp i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen