Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Södermalm 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-11-18 15:31 i 123621 Förskolan Villekulla/Maria Stockholm Södermalm
Detta är en planering för 17 barn i åldrarna 2-5 år.
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

VAD?

 • Barnen ska få möjlighet att utforska och lära sig mer om småkryp, djur och pinnar
 • Lära sig om djurens och småkrypens olika levnadsvillkor och egenskaper, samt hur de ser ut.  
 • Vi ska tillsammans med barnen använda olika verktyg för att utbilda oss kring detta. 
 • Arbetslaget behöver se över hur vi använder oss av de hjälpmedel och förutsättningar vi har i verksamheten. 

 

VARFÖR?

 • Barnen har i sin kommunikation och i sin fantasi uttryckt intresse för dessa valda områden. När vi väljer de områden barnen visar intresse för skapar det större intresse hos dem, och därmed även större fokus och förutsättningar för utveckling och lärande.  
 • Vilka förväntningar har vi? Att barnen utvcklar sin förmåga att klassificera olika djur och småkryp samt utvecklar en förståelse för djurens/småkrypens olika liv. Även att pinnar kan användas på många olika sätt, inom matematik, skapande och även inom naturvetenskap. 

 

HUR?

 • Minst 2 gånger i veckan går vi iväg i syfte att bedriva förmiddagens undervisning inom projektet. Även inne på förskolan och ute på gården ges barnen möjlighet till planerad och spontan undervisning.  
 •  Miljön är planerad för att stimulera barnens utforskande, fantasi och den spontana undervisningen.

 •  I flera miljöer samt att vi går kontinuerlig återkommer till samma miljöer återfinns materialet från gång till gång, vilket gör att barnens lek kan fortsätta, trots att det gått flera dagar. 

 • Vi ser att det är gynnsamt att kombinera den befintliga naturen och miljön med förskolans pedagogiska material, såsom luppar och djur. 
 • Vi ser till barnens behov och intressen och anpassar vår planering utifrån detta. Ofta mynnar det ut i verksamhet i smågrupper. 

 •  Tänk både kollegor, barn och vårdnadshavare.Vi använder lärloggen som ett reflektionsunderlag för oss kollegor, barn och vårdnadshavare. Vi kollegor har även levande reflektioner en gång i månaden när vi har arbetslagstid utanför barngrupp.  

 • Vi vill vara medupptäckande med barnen i så hög utsträckning som möjligt. 

 

VEM?

 • Samtliga barn deltar, några i taget. Vi lämnar utrymme i planeringen för att antalet och vem kan variera. 

 •  Både vi vuxna och barnen dokumenterar digitalt.

 •  I samråd med Annika Nylén och Karin Höglund ansvarar Ida och Greta för miljöns utformning. Det är alla pedagogers ansvar att se över och ta hand om den pedagogiska miljön så att det fortsätter vara levande, intressant och inspirerande.

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: