👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Natur

Skapad 2020-11-19 10:07 i IPS Biskopsgården The International Preschool AB
Förskola
Vi kommer att använda oss av material som finns i natur. På ett lekfullt sätt ska barnen få ta del av vår natur och miljö. Var vi landar får barnens olika intressen bestämma, det kan bli djur, växter, blommor etc.

Innehåll

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Varför? Mål  samtolkning

 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.” Lpfö 18.

 

Det rådande läget bidrar till att vi försöker vara ute så mycket så möjligt. Vi passar på att besöka vår fantastiska skog extra mycket samt arbeta med vårt tema.

 

Vad? 

Vi går till ”vår skog” och kopplar våra olika aktiviteter till texten ovan.

 

·     Vi utmanar barnens motorik genom att ta oss fram i skogen.

·       Vi har sångsamling och sjunger sånger med teckenstöd.

·       Vi övar på att ”bara vara” i skogen (mindfulness).

·       Vi gräver ner en bräda med skräp. Vad händer med skräpet? Ska skräpet vara i skogen?

 

 

Barnens önskemål blev att i naturen plocka olika material som finns t.ex kottar, pinnar, löv, tegelsten och små trädgrenar.

Barnens idéer:

- Måla kottar och pinnar

- klistra olika typ av löv och pinnar på ett färgat papper. 

- bil av tegelsten

- bygga koja med pinnar

- göra ett hjärta av pinnar och kottar

 Mål

Mitt mål som pedagog är att barnen ska våga komma med idéer samt att kunna samtala och lyssna på varandra och undersöka olika material vad som kan bli något efter egna önskemål. Genom att utforska naturen och komma att gilla samt uppskatta naturen.

När målområdet avslutas vill vi att barnen givits förutsättningar till att bekanta sig med smådjuren i vår natur, visar kunskaper kring deras egenskaper, hur de ser ut, vad de äter och hur de bor, samt hur vi kan ta hand om smådjuren för att de ska må br

 

 

Hur?

En dag i veckan går vi ut i naturen och letar efter material. Nästa dag har vi skapande och genom barnens intressen och kunskaper gör vi egna saker efter sina önskemål (se ovan).Vi även kommer att använda bilder, bildstöd, digital material, QR kod och tecken språk.

 Pedagoger har ibland en målstyrd lärandesituation i skogen tillsammans med barnen. Pedagogen följer också barnens intressen för att fånga upp barnens spontana lärande.

 

 

 

Dokumentation:

Vår dokumentation kommer att ske via bilder och text som barn och pedagoger gör tillsamman med hjälp av våra digitala verktyg ( Ipad). Vi dokumenterar i unikum.

 

 

 

Analys och utveckling

VI har  märkt att miljön påverkar barnen på olika sätt, att få byta till en naturmiljö med öppna ytor ger olika barn olika förutsättningar att klara av olika svårigheter som de jobbar med inom sig själva .Detta miljöombyte påverkar barnen positivt  så det här behöver man ha kvar i sin verksamhet för att kunna möta alla barnen på deras nivå .

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Reflektera tillsammans med barnen vad som skapats genom upplevelser och kunskaper efter sin egen förmåga

 

 Nuläge

Barngruppen visar ett stort intresse för smådjur i vår natur. De kopplar ihop till tidigare erfarenheter och tillsammans uppmärksammar vi att det finns tex: olika spindlar, sniglar, grodor, fåglar, kaniner, larv, fjäril och ekorre. 

 

Vi kommer att:

Undersöka djuren ute i naturen

Sjunga sånger om djuren

Samtala kring smådjuren, vad vet vi, vad tror vi och hur kan vi ta reda på mer?

 Arbetet kring målområdet kommer att ske både inomhus och utomhus

Barnen kommer att ges möjlighet att använda olika material i vårt arbete bla IPad för att fotografera, se filmer och ev. dokumentera kunskaper. Skapande med olika material och metoder för att kunna bearbeta och reflektera kring det vi ser.

 Aktiviteterna kommer att titta på djuren som vi möter i vår närhet och samtala kring dessa. Detta kan leda till att vi sjunger sångerna och fortsätter med att skapa djuren i olika material och samtala om vad som kännetecknar dem.

 Vi kommer också att använda QR kod som handlar om olika små djur. 

Kopplingar till läroplan

·         Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·          

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

·          

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

·          

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Kopplingar till läroplanen

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·          Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·          Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

·          Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

·          Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

·          Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,