Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, 8c

Skapad 2020-11-19 12:44 i Söderskolan Falkenberg
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och den miljö de lever i.

Innehåll

EKOLOGI

 

Du ska utveckla förmågorna att:

Förstå och kunna resonera kring samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i samt hur människan kan påverka ekosystemen.

 

Mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • Veta vad ett ekosystem är och kunna ge exempel och identifiera olika ekosystem i vatten och på land.
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Kunna beskriva några olika naturtyper och hur djur/växter anpassat sig till något av dem      (t ex öknen, savann)
 • Förstå varför biologisk mångfald är viktig för livet på Jorden (tänk exempelvis på regnskogen). 
 • Ha kännedom om vattnets-, närsalternas- och kolets kretslopp och varför de är så viktiga.
 • Veta skillnaden på en näringsfattig- och näringsrik sjö och hur de påverkar växt- och djurliv.
 • Du ska veta hur övergödning och försurning av vatten kan uppstå, hur djur- o växtliv kan påverkas och hur vi kan motverka det.
 • Förstå sambanden i ekosystem och kunna resonera kring vad som kan ske om balansen rubbas.
 • Att inse människans ansvar för allt levande på jorden. Föra underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
 • Visa på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
 • Kunna göra systematiska undersökningar  med enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Kunna förklara följande begrepp: 

     

Ekologi, ekosystem, näringskedja, producent, konsument, toppkonsument

     näringsväv, nedbrytare, förna, förmultning

Nisch, biomassa, art, population, växt-/djursamhälle, biotop, habitat, biotisk/abiotisk

stabila ekosystem, labila ekosystem, biosfär

Kretslopp (vattnets-, kolets- och kvävets)
Närsalter (t ex. mineraler, kväve, fosfor, kalium)
Förbränning, cellandning, fotosyntes, näringspyramid

Monokultur, invasiv art, 

Övergödning, försurning, pH-värde, näringsrik-/näringsfattig sjö

 

 

 

Detta kommer att bedömas:

 • Förmågan att förstå och använda begrepp och modeller.
 • Förmågan att förstå fotosyntesprocessen och dess samband med cellandningen, samt deras betydelse för livet.
 • Förmågan att förstå några av jordens ekosystem och hur organismernas samverkan kan beskrivas i ekologiska termer.
 • Förmågan att bygga upp och förstå näringsväv, kretslopp och näringspyramider.
 • Förmågan att förstå skillnaden på hur försurning och övergödning påverkar vattendrag, samt hur de uppstår och kan motverkas.
 • Förmågan att föra utvecklade och underbyggda resonemang
 • Förmåga att delta aktivt i olika aktiviteter, tex diskussioner, uppgifter, laborationer och annat arbete.

 

 

Genomförande

- Genomgångar

- Läsa/lyssna på text

- Arbeta med begrepp

- Arbeta med bilder av begreppen, t ex "kretslopp"

- Filmklipp

- Uppgifter

- Diskussioner

 • Exkursion/Laboration

 

 

Filmlänkar, bildlänkar, veckouppgifter mm, finns samlade på Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: