👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOMETRI År 8. Ma-direkt. Kap 2

Skapad 2020-11-19 13:55 i Gislövs skola Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetet kommer vi att arbeta med följande: 

 • Förklara vad area är för något

 • Beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar

 • Använda de vanligaste areaenheterna

 • Använda skala och göra mätningar i en ritning

 • Förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

samt förmågorna att lösa problem, resonera och kommunicera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Geometri

E
C
A
BEGREPP
Kunskap om begrepp och sambandet mellan begreppen.
Jag visar grundläggande kunskaper om geometriska figurer, omkrets, area och skala.
Jag visar goda kunskaper om samtliga geometriska figurer samt kan räkna ut area och omkrets av dessa geometrisk figurer. Visar goda kunskaper om skala.
Jag visar mycket goda kunskaper om samtliga geometriska figurer och sambandet mellan vinkelsumma och geometrisk form. Jg visar mycket goda kunskaper om beräkning av area och omkrets hos sammansatta geometriska figurer. Har förståelse om sambandet mellan längdskalaoch area skala.
METOD
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Jag använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna arean av kvadraten, rektangeln och triangeln.
Jag använder en ändamålsenlig metod för att beräkna triangelns area och försöker beräkna arean av åttahörningen.
Jag använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna samtliga areor korrekt.
PROBLEM
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.
Jag påbörjar ett försök att lösa problemet.
Jag väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Jag påbörjar t.ex. en indelning av åttahörningen i trianglar och försöker beräkna arean.
Jag väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Jag delar t.ex in åttahörningen på ett fungerande sätt i trianglar och rektanglar, alternativt ritar in den i en kvadrat och beräknar dess area genom att först beräkna kvadratens area.
RESONEMANG
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Jag drar t.ex. slutsatsen att formen på figurerna har med areans storlek att göra.
Jag för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Jag drar t.ex. slutsatsen att när rektangeln är en kvadrat har den störst area.
Jag för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring omkretsen och arean av figurerna. Jag drar t.ex. slutsatsen att ju fler hörn figurerna har desto större är arean.
KOMMUNIKATION
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Mina redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa. Jag ritar en kvadrat, rektangel och triangel med omkretsen 24 cm.
Mina redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart. Jag ritar alla figurer med korrekt omkrets men med brister vad det gäller åttahörningens regelbundenhet.
Mina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter. Jag ritar alla fyra figurer på ett korrekt sätt med korrekta vinklar och med rätt omkrets.