Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 2: Hållbar utveckling

Skapad 2020-11-19 15:48 i Thorildskolan Kungälv
Hållbar utveckling
Grundskola 7 – 9 Geografi
Miljömedvetandet och viljan att göra något för miljön är numera stort. Vi källsorterar, handlar ekologiskt, kör bränsle­snåla bilar, och så vidare. I Sverige, liksom i många andra länder, satsas mer och mer på förnybar energi som till exempel vindkraft och solenergi. Men fort­farande finns mycket att göra för att minska användningen av fossila bränslen och använda natur­resurserna effektivare.

Innehåll

Material

 • Läroboken Utkik Geografi (digital)
 • Genomgångar och föreläsningar på lektioner 
 • Filmer på SLI.se
 • Egna anteckningar under arbetets gång
 • Övningar utöver lärobokens som ni får av er lärare 

Mål med det här avsnittet (arbetsområde):

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling genom att lära dig om hållbarhetsbegreppet, ändliga och förnybara naturresurser, ekologiskt fotavtryck och energikällor.
 • använda geografiska begrepp.
 • resonera kring hållbarhetsfrågor och då ge förslag på lösningar där du tar hänsyn till konsekvenser för människa, samhälle och miljö.

Övergripande frågor till avsnittet (arbetsområde):

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Ge exempel på intresse­konflikter om natur­resurser både i Sverige och i andra länder.
 • Hur kan vi i Sverige minska vårt ekologiska fotavtryck?
 • Varför bör andelen förnybara energikällor av världens energi­produktion öka och de icke förnybara energi­källorna minska?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljö­påverkan, som till exempel klimat­förändringar?

Konkreta kunskaper utifrån kunskapskraven, du:

 • kan berätta vad hållbar utveckling innebär
 • kan redogöra för relationen mellan social-, miljö- och ekonomisk hållbarhet
 • kan visa på olika intressekonflikter som kan uppstå vid arbetet mot hållbar utveckling
 • vet vilka FN globala mål är för hållbar utveckling Agenda 2030
 • kan redogöra för vilka energikällor som är förnybara och icke förnybara 
 • vet hur man kan minska sitt ekologiska fotavtryck utifrån olika perspektiv
 • kan visa på konsekvenser av negativ miljöpåverkan genom klimatförändringar
 • kan ge förslag på lösningar som minskar negativ miljöpåverkan och som leder till ett hållbart samhälle

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

Uppdelat enligt Unikum:

Kunskapskrav 1:

 • SAMSPEL MÄNNISKA, SAMHÄLLE & NATUR

Kunskapskrav 2:

 • GEOGRAFISKA BEGREPP 

Kunskapskrav 4:

 • KLIMATFÖRÄNDRINGAR & DERAS KONSEKVENSER

Kunskapskrav 5:

 • KARTOR, KÄLLOR, TEORIER, METODER OCH TEKNIKER 

Kunskapskrav 6:

 • FÄLTSTUDIER, KARTOR & VERKTYG 

Kunskapskrav 8:

 • HÅLLBARHETSFRÅGOR & FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Arbetstid: 4 veckor

Examination: Vecka XX

Utvärdering:  Vecka XX

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Matris Geografi 7-9: Kunskapskrav och ämnesförmågor

Ämnesförmåga: Analys - Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Samspel människa, samhälle & natur
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
Eleven har **grundläggande** kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har **goda** kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.

Ämnesförmåga: Analys - Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Geografiska mönster för varor & tjänster
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då **enkla** geografiska mönster av handel och kommunikation samt för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då **förhållandevis komplexa** geografiska mönster av handel och kommunikation samt för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då **komplexa** geografiska mönster av handel och kommunikation samt för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
Eleven för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Ämnesförmåga: Analys / Värdera - Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett **i huvudsak** fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett **relativt väl** fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett **väl** fungerande sätt,
Källors trovärdighet & relevans
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
samt för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
samt för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
samt för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett **relativt ändamålsenligt** sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Namngeografi
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
Eleven har **grundläggande** kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med **viss** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **goda** kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med **relativt god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med **god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Ämnesförmåga: Värdera - Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Ej uppnått ännu / delvis uppnått
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för **enkla och till viss del** underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för **utvecklade och relativt väl** underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för **välutvecklade och väl** underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: