Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TY3 Kap 2, Das macht Spaß!

Skapad 2020-11-19 17:03 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska Moderna språk
Det här kapitlet handlar om olika fritidsaktiviteter och intressen.

Innehåll

 

Temaområde 2: Das macht Spaß!

Perioden i korthet: Det här kapitlet handlar om olika fritidsaktiviteter och intressen. Utifrån detta tema kommer du att få öva upp din egen uttrycksförmåga, muntligt och skriftligt, att berätta om något och att diskutera.  Du kommer också att välja en fördjupning som du kommer att redovisa på valfritt sätt för dina kamrater.

Grammatik:

 • fortsatt arbete med tidsuttryck,
 •  några vanliga verb i olika tidsformer (fahren, tun, machen, laufen).
  Vi kommer också att systematiskt varje vecka lära oss starka verb (vecka 49–7)

Bedömning görs av:

 • Ordtest.
 • Skrivuppgifter.
 • Bedömning av muntlig färdighet i par- och gruppsamtal.
 • Bedömning av fördjupningsuppgiften, av det muntliga framförandet och av skriftlig uppgift.

 

Uppgifter

 • TY3: Prov starka verb

 • Läsförståelse sid. 58

 • Computerdeutsch-Improvisation

 • Fördjupning Freizeit

 • Im Restaurant

 • Freizeitgespräch

 • Meine Freizeit, sid. 42 - 43

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.
  Mod  -
 • Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  Mod  -
 • Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  Mod  -
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
  Mod  -
 • Enkel sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel nyheter.
  Mod  -
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
  Mod  -
 • Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.
  Mod  -
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
  Mod  -
 • Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang.
  Mod  -
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.
  Mod  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar.
  Mod  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.
  Mod  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation.
  Mod  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  A
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  C
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  E
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  A
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  C
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
  Mod  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Mod  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  E
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  A
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  C
 • Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: