Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA NATUR

Skapad 2020-11-20 13:29 i Paviljongen fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Skriv här:

- Vi arbetar med tema och Natur i hela huset. 

Vart ska vi?

Kom ihåg att koppla planeringen till de prioriterade målen i Läroplanen!

Koppla målen till vetenskaplig grund.

 

 

Att arbeta tematiskt handlar om att istället för att arbeta med ett ämne i taget (som lektioner) så väljer man ett sammanhang som blir formen och utgångspunkten och där får man in flera ämnen och innehåll under en längre period (Doverborg, Pramling, Pramling Samuelsson 2020).

Vi använder ett lågaffektivt bemötande till barnen och varandra utifrån boken Beteendeproblem (Hejlskov 2017). Han beskriver där i också hur vi måste göra olika med olika barn för att det ska bli rättvist. Alla behöver inte lika mycket hjälp eller hjälp på samma sätt. "B
 

Vi använder tydliggörandepedagogik i förskolan för att göra det som händer runt barnen i förskolan begripligt, hanterbart och meningsfullt. Detta gör vi genom att anpassa den fysiska miljön, vår kommunikation med barnen och vårt bemötande. (Tydliggörande pedagogik i förskolan, Edfelt, 2019.) 

 

Skriv här:

- Dessa mål är gemensamma för hela huset men avdelningarna planerar egen verksamhet  utifrån sin barngrupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturens olika kretslopp samt förståelse för hur människor och naturen påverkar varandra.

 

 

Hur gör vi?

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Skriv här:

- Vi har valt temat  och Natur för att vi har  och barnen visar ett stort intresse för temat och för att vi har börjat med grön flagg. 

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Skriv här:

- Använda  litteratur och sagolådor samt språklådor md konkreta figurer om temat.

- Utflykt till skogen och vår närmiljö regelbundet.

- Planerade samlingar  med undervisning i kommunikation, matematik, normer & värden, fantasilek och naturkunskap.

- Använda naturen som inspiration lärandematerial och lärprocesser.

-

 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Skriv här:

- Alla pedagoger arbetar utifrån gemensam planering och tar ansvar för olika aktiviteter.

 

- Gruppen följer inarbetad  struktur varje dag för att skapa trygghet.  

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: