Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallen - plan mot diskriminering

Skapad 2020-11-20 13:38 i Bålbro förskola Norrtälje
Förskola
Dokumentation över Bålbro förskola, Tallens aktiva åtgärder mot diskriminering i verksamheten. 2020-2021

Innehåll

 Introduktion och vision 

Det är förbjudet för alla som bedriver skolverksamhet att diskriminera barn som deltar i verksamheten eller som söker till verksamheten.  
 
Diskrimineringsförbudet gäller också för alla vuxna som arbetar i förskolan/skolan.  

 
Det innebär att det råder en nolltolerans mot diskriminering i Norrtälje kommuns alla förskolor och skolor. Varje verksamhet arbetar med aktiva förebyggande och främjande åtgärder för att motverka att ett barn eller en grupp av barn missgynnas i den utbildning som bedrivs.  

 

Med missgynna menas i det här sammanhanget att inget barn får behandlas orättvist genom att barnets rättigheter inskränks eller helt fråntasatt barnet försummas eller åsidosättas på ett sätt som har samband med någon eller flera av diskrimineringsgrunderna.  

 

Verksamheten ska undanröja eventuella uppställda hinder för barns lika rättigheter och möjligheter.  

 

Diskrimineringsgrunderna 

 1. Kön 

 1. Könsöverskridande identitet eller uttryck – att ett barn/elev inte identifierar sig som kvinna eller man  

 1. Etnisk tillhörighet 

 1. Funktionsnedsättning 

 1. Sexuell läggning 

 1. Ålder 

 1. Religion- eller annan trosuppfattning 

 

                 Rektorn har ett särskilt ansvar för att leda jämställdhetsarbetet 

Rektor ansvarar för att alla barn oavsett könstillhörighet får samma förutsättningar att lära och utvecklas. I varje förskola ska det finnas ett jämställdshetsperspektiv. Alla barn måste oavsett könstillhörighet, få samma möjligheter till stimulans, utmaning och uppmuntran i undervisningen samt samma chans att visa kunskaper.  

 

 

   Det aktiva arbetet genomförs i fyra steg 

Förskolan undersöker i det första steget den egna verksamheten i syfte att upptäcka risker för diskriminering eller andra hinder för barnens/elevernas lika rättigheter och möjligheter.  

 

I det andra steget analyserar förskolan orsakerna till de eventuella hinder som upptäckts. 

 

I det tredje steget fattar förskolan/skolan beslut om åtgärder som ska genomföras för att undanröja de hinder som upptäckts.  

 

Till sist, i det fjärde steget följs arbetet för att motverka diskriminering upp och utvärderas.  

                      

 

                 Undersöka 

Följande områden har vi undersökt det här verksamhetsåret 2019–2020. 

 • Klimatet i barngruppen, lokalernas utformning. 

 • Hur de indelade grupperna fungerar.  

 • Superstrukturen inne på avdelningen.  

 

                  Analys 

Vad är orsaken till upptäckta hindren?  

Det vi såg i trygghetsvandring var att de rummet där de yngsta barnen var mest missnöjda är i skötrummet, och vi funderar på varför. Dels är de trötta och kanske hungriga när vi ska byta blöjor osv. Rummet skapar också eko/hög ljud/skrälligt så vi börjar tänka på att förminska de här ljuden med ljudabsorbenter. De äldre barnen har inga rum eller platser där de är otrygga.  

 

Det vi sett är att om inte vi pedagoger är placerade i olika rum uppstår det lättare konflikter.  

 

 

Hur bör det vara? 

 

Vi vill ha en handledning i bildstöd, vilket inte blivit av i och med Corona. Vi planerar in den handledningen i december 2020.  

                 

                 Åtgärder 

Vilka åtgärder – främjande och förebyggande kommer verksamheten att genomföra fortlöpande under verksamhetsåret för att ta bort/sänka de hinder som identifierats för vissa barn/elev-grupper? 
 

Följande främjande och förebyggande åtgärder kommer vi att jobba med under året: (kommer åtgärderna att genomföras regelbundet och systematiskt behöver de kanske beskrivas på något annat sätt än i tabellform) 

Planerade åtgärder 

Åtgärderna påbörjas/genomförs 

Uppföljning/utvärdering sker 

Ansvarig  

Dela upp barnen i mindre grupper både ute och inne. 

Ständigt pågående arbete. 

Löpande vid våra reflektioner. 

Hela arbetslaget. 

Fortsätta följa superstrukturen 

Ständigt pågående arbete. 

Löpande vid våra reflektioner. 

Hela arbetslaget.  

Aktivt anpassa miljön. 

Ständigt pågående arbete. 

Ha det i tanken och öppna för diskussioner i arbetslaget 

Hela arbetslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 
 

                  Uppföljning och utvärdering 

Beskriv hur och när kommer förskolan/skolan att följa upp de planerade åtgärderna? När kommer utvärdering att genomföras? Vid utvärderingen görs en bedömning om de åtgärder som genomförts har haft avsedda effekter. Behöver någon åtgärd vara kvar till nästa läsår? 

 

 

                   Utvärdering 20-11-2020 

                   Vi har anpassat våra lokaler för att anpassa efter barngruppen. Vi har också delat in barnen i grupper för ett lugnare klimat och skapa möjligheten att se och ta tillvara på alla barns intressen och erfarenheter. Vi jobbar på bra med våran superstruktur och tycker att den funkar bra, vi upplever en lugnare och tryggare barngrupp, vilket vi också ser i våra trygghetsvandringar – det finns inga platser på förskolan där barnen upplevdes otrygga. Vi ser också att desto mer vi placerar ut oss på olika ställen inne på avd./ute så blir det mindre konflikter i barngruppen.  

 

 

 

Sidbrytning 

Bilaga 1 
 

                   Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

Den som bedriver utbildning och alla de som arbetar i våra förskolor och skolor är förbjudna att diskriminera barn och elever som deltar i eller söker till våra verksamheter. Med diskriminering menas att ett barn/elev missgynnas genom att barnets rättigheter inte tillgodoseseller inskränks.  
 

                   Hur diskriminering kan gå till 

                  Direkt diskriminering 

Ett barn eller en grupp av barn missgynnas genom att en vuxen på skolan behandlar barnet/eleven sämre än hur övriga barn/elever behandlas. Missgynnandet har samband med någon/några av diskrimineringsgrunderna.  
 
Indirekt diskriminering 

Ett barn eller en grupp av barn missgynnas genom förskolans regler är framtagna på ett sätt som framstår som neutrala men i verkligheten missgynnar en kategori av barn. Personalens förhållningssätt, jargong, språkbruk eller den rådande kulturen kan också innebära ett missgynnande för en grupp av barn. Missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna.  

 

Bristande tillgänglighet 

Ett barn med funktionsnedsättning missgynnas genom att inga åtgärder vidtas för att barnet/eleven ska kunna komma i en jämförbar situation som övriga barn.  
 

                     Trakasserier  

Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Rutiner för det arbetet finns i förskolans plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 
 

                     Sexuella trakasserier  

Ett uppträdande som kränker ett barn eller en elevs värdighet och kränkningen är av sexuell natur. Rutiner för det arbetet finns i förskolans plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 
 

                     Instruktioner att diskriminera 

En vuxen på skolan har fått instruktioner av sin chef eller av någon som den vuxne står i ett lydnads- eller beroendeförhållande till som innebär att ett barn missgynnas genom direkt eller indirekt diskriminering. 

 

       Diskrimineringsgrunderna  

 1. Kön – att någon är man eller kvinna 

 1. Könsöverskridande identitet eller uttryck – att någon inte identifierar sig som man eller kvinna. 

 1. Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknade förhållande 

 1. Funktionsnedsättning – varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.   

 1. Sexuell läggning – homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 

 1. Ålder – uppnådd levnadslängd 

 1. Religion- och annan trosuppfattning

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: