👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vårterminen årskurs 5 - del 1

Skapad 2020-11-21 11:58 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 5 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Lektionsinnehåll:

 • Klara Svenskan

Tala, läsa, skriva; Berättande text

Språklära; Ordkunskap

Svart Bälte

 • Läsförståelsetexter

Du ska efter arbetet kunna:

Läsa

 • känna igen vad som är typiskt för en deckare
 • urskilja deckarens struktur
 • förutspå vad som kommer att hända
 • göra inferenser

Skriva

 • planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och en lösning
 • göra miljö- och personbeskrivningar
 • skriva dialoger

Tala

 • delta i textsamtal
 • lyssna på mina kamraters resonemang
 • ställa frågor
 • hålla mig till ämnet
 • framföra egna tankar och resonemang

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att träna förmågorna genom att:

 • läsa boken Svart Bälte och arbeta med uppgifter kopplade till den
 • lyssna på högläsning av skönlitterär bok samt andra texter
 • skriva texter själva och tillsammans med andra där vi tränar på att skriva en text med röd tråd
 • arbeta i helklass, par och enskilt med uppgifter i Klara Svenskan åk 5; Språklära och Tala, Läsa, Skriva
 • se på filmer
 • läsa, diskutera och analysera olika texter enligt APE- och EPA-modellen

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du:

 • läser och förstår olika sorters texter
 • skriver olika sorters texter
 • återberättar både muntligt och skriftligt
 • genomför dina textsamtal
 • använder regler för stavning och språkriktighet

Bedömning kommer att ske:

 • när vi har genomgångar och diskussioner
 • när du arbetar i grupp och enskilt
 • när du redovisar muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6