Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

undervisningsplan ht 20

Skapad 2020-11-23 08:24 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Humlans undervisningsplan, vi utgår ifrån individen och utvecklar en förståelse för människor olikheter som gynnar barnens förståelse för vänskap / känslor.

Innehåll

 

Undervisningsplan

 

Avdelning

 

 

1.     Kartläggning Avdelningen har 17 inskrivna barn i åldrarna 3-5 år, 4 pedagoger varav två förskollärare och 2 barnskötare.

 

 

 

2.     Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande. Ge barnen utökade kunskaper och förståelse inom områden som:

 

 

 

Identitetsskapande- känna trygghet i sin identitet, kunna sätta ord på känslor och se likheter och olikheter som förenar och stärker gruppdynamiken.

 

Matematik- antalsuppfattning och matematiska begrepp. 

 

Naturvetenskap- Människokroppen, om djur, träd och växter.  Inflytande- möjlighet till inflytande i sin vardag och pedagogiska miljö/planering

 

 

 

 

 

3.     Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

-sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 

-självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ha ansvar för gemensamma regler-

 

 

 

4.     Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

ü Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Vi utvecklar vår utemiljö med faktavägg för naturförändringar, ge liv åt” scenen” på gården här kan sång och drama få växa fram

 

 

 

ü Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 Vi skapar olika hörnor i rummen för att ge barnen möjlighet till lek, samtal samt möjlighet att inspireras/lära/utmanas av olika personer under dagen. Vi har ett rum för avskildhet/vila, böcker/sagor, papper-pennor. Skogen-viss byggmaterial samt djur. Dramarum/rollek – sjukhus-hemma/restaurang/affär samt ett fordon-bil/ambulans/buss/polis, vissa spel/pussel finns.

 

Ett angränsande rum där samlingsvägg finns tillgänglig för barnen med ett årshjul där traditioner samt barnens födelsedagar finns. Veckans dagar – aktiviteter. Lego samt bygglek. Finns ett sinnesrum.

 

Vi iordningsställer en tavla för att synliggöra dagarnas aktiviteter i olika grupper.

 

 

 

5.     Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen. Vi delar in barnen i tre ”fasta” grupper om ca 5-6 barn under veckan, att vara närvarande i barnens görande för att ge ord, bekräfta, ge input/material så barnen stannar kvar men också utmana vidare på rätt nivå via den proximala utvecklingszonen.

 

 

 

6.     Aktiviteter/tema kopplat till målbilden. Vi har valt Vänskap/Jag-Du-Vi

 

Språk

 

Pedagogers språkande med barnen i samtal bekräfta, utöka ordförråd/begrepp, se samband samt via instruktioner t.ex följa ett recept, följa regler på gården, under samlingen.

 

Högläsning/berättande vi använder oss av dramatiseringsmaterial, flanosagor samt bokpåsen där barn får ta med en bok hemifrån för att presentera inför sina kamrater.

 

Vi planerar för att ha mindre grupper i biblioteket samt gå kontinuerligt till biblioteket i kista där vi lånar böcker utifrån teman som vi arbetar med just för tillfället.

 

 Vi nyttjar TAKK i flera olika tillfällen, på samling, sångstund, berättarstunder samt rutinsituationer som måltiderna.

 

 Naturvetenskap

 

På gården har vi alltid naturen tillgänglig samt att vi besöker skogen regelbundet, vi uppmärksammar naturens förändringar. Lär oss om skogens djur, träd och växter.

 

 Vi arbetar multimodalt då vi använder oss av teknik i skapande samt konkret material för att ge barnen inspiration i undervisningstillfällen, exempelvis undervattensfilm medan de ska måla ett valt djur som lever i vatten och det leksaksdjuret de valt ligger framför dem

 

Vi använder oss av analog programmering i hur man sorterar avfall, matematik och lego i bygg och konstruktion

 

Matematik

 

Vi stimulerar barnens matematiska lekande/tänkande på olika sätt, i samtal/aktiviteter då blir barnen medvetna om matematiken i vardagen. Antalsuppfattningen utvecklas, lär sig jämföra, mäta och sätta ord på sina tankar i dessa samtal kommer grundläggande matematiska begrepp in och matematiska förmågor ges möjlighet att utvecklas.

 

Fysisk aktivitet.

 

 Utevistelsen som sker minst en gång om dag kan vara promenad till ett specifikt utflyktsmål, promenad i skogen där vi ser hur miljön har förändrats, vi lär oss om djur/insekter och träd/växter eller uppdrag där barnen får kort med specifika föremål och antal som de ska hitta.

 

Vi erbjuder allt på tallriken sedan får barnen själva välja om de vill smaka på det de inte riktigt känner till/tycker om, vi pratar med barnen om färgen på maten, vad det är, hur det växer/produceras och hur det har tillagats.

 

 Vi delar in barnen i två olika vilor, en för barn som behöver sova och en för barn som inte behöver somna. På båda vilorna ligger barnen ner för att slappna av, vi sätter på avslappningsmusik samt ger barnen massage om de önskar för att komma till ro

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete. 

 

Vi försöker göra nuläges avstämning inom projektområdet, för att  kunna följa kunskapsnivån i början av ett projekt och hur det sedan utvecklas. Lärloggarna kommer vara den dokumentation för vårdnadshavarna där de får en inblick i vad vi arbetar med för stunden och hur vi gör det.

 

 

 

Under projektets gång kommer vi ha reflektionsstunder efter varje tillfälle för att ge varje barn en möjlighet att berätta vad hen gjorde/lärde sig vid detta tillfälle och hur vi går vidare nästa gång.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: