👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Åk 7: Kapitel 3 Geometri

Skapad 2020-11-24 09:47 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Kapitel 3: Geometri i Prio Matematik
Grundskola 7 – 9 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden av material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei'a som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Upplägg

Alla kommer att ha sin egen bok och räknehäften. PRIO Matematik 7.

Vi kommer att ha tre lektioner i veckan, en är längre än de andra och den kommer att vara annorlunda. Då kommer vi att ha praktiska övningar, muntliga och skriftliga.

Jag kommer under terminens gång ge ut minidiagnoser. Dessa är diagnoser som man inte ska behöva studera till utan de testar hur du ligger till och om du behöver repetera på någonting. Vi kommer också under terminens gång ha olika läxor. Dessa läxor består av olika kluringar och har fokus på problemlösning och kommunikation. 

Vi kommer att ha ett prov efter varje kapitel och under våren kommer vi arbeta med kap 3, kap 4 och kap 5. 

 

Planering, genomgångar och information om läxor hittar ni på padlet

Susann (Castor07) - https://padlet.com/susannkristiansen/mattec7 

Carl (Pollux 07) - https://sv.padlet.com/carl_grenthe/P7Ma

Begreppslista

S. 118 i PRIO Matematik 7

 • Enheter
 • Prefix
 • Dimension
 • Parallella linjer
 • Diagonal
 • Vinkel
 • Vinkelben
 • Sidovinklar
 • Månghörning 
 • Regelbunden månghörning 
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
 • Area

Bedömning

Du bedöms dels utifrån proven men också minidiagnoser som sker varannan vecka samt läxor/gruppuppgifter.

Både skriftlig och muntlig förmåga bedöms.

Matriser

Ma
Matematik Åk 7

Utveckla förmågan att...

Ej nått E-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Begrepp
i vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösning
hur väl eleven använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer. Både muntligt och skriftligt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.