Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att civiliserat övertyga andra

Skapad 2020-11-24 14:48 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under detta arbetsmoment kommer vi arbeta med att debattera med/mot varandra. Vi kommer träna oss själva på retorikens terminologi, titta på debatter och slutligen själva debattera ett ämne.

Innehåll

Information:

Texthäftet kommer även delas ut i pappersform i klassrummet.

 

Bedömning:

För information om debattuppgiften och bedömningen - se den bifogade uppgiften.

Uppgiften kommer även delas ut i klassrummet i pappersform.

 

Planering SvA åk 7 Debatt och påbörjan av Källkritik och faktatext.

V. 47 – Introduktion till temat.

Torsdag: Introduktion till tema Debatt. ”Bästa babblet”- Diskutera mera. Ordet diskutera-Hur gör man och när brukar man göra det? Diskussionsträning – Vad tycker du om husdjur? Ordet argument – Vilken typ av argument finns det? Faktaargument, erfarenhetsargument, känsloargument, motargument.

V. 48 – Våga tala! Vilja lyssna!

Måndag: Träna debatt i grupp.

Tisdag: Träna debatt i grupp.

Torsdag: Träna enskilt. Sälj det osäljbara. Titta på retorikmatchen.

V. 49 –

Måndag: Forts. Sälj det osäljbara.

Tisdag: Debatter

Torsdag: Debatter.

V. 50 –

Måndag: Gå igenom bedömningsuppgiften, matrisen och välja debattämne.

Tisdag: Arbeta enskilt med debattuppgiften.

Torsdag: Arbeta enskilt med debattuppgiften.

V. 51-

Måndag: Arbeta enskilt med debattuppgiften.

Tisdag: Debatt/tal-träning

Torsdag: Debatt/talträning.

Ämnet  källkritik och faktatext kommer vi att påbörja efter jullovet.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift: Att hålla ett litet kort tal samt debattera i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Retorik SvA

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Argumentera
 • SvA  7-9
Eleven kan ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig presentation
 • SvA  7-9
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kommunikation
 • SvA  7-9
 • SvA  7-9
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

SvA
Matris för debatt.

Nivå 1
Ej godkänd
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
God
Nivå 4
Mycket god
Åsikt och argument
Åsikten är inte tydligt presenterad och stöds inte av argument.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik m.m Motargument bemöts.
Åsikten är tydligt presenterad. Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik, m m. Även känslor används som ett sätt att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på ett sätt som gynnar dina argument.
Framförandet
Läser innantill.
Talar tydligt. Använder texten som stöd.
Använder stolpmanus men talar fritt. Varierar rösten.
Debatterar engagerat och visar stor säkerhet.
Samspel
Vänder sig bara till motdebattören.
Vänder sig ibland mot publiken och/eller motdebattören.
Har kontakt med publiken och/eller med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som motdebattören säger.
Har både publikkontakt och kontakt med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som sagts under debatten och drar egna slutsatser.
Lyssna/Svara
Tar bara upp sina egna argument.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor och analysera den andres argument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Respektera andras åsikter
Lyssnar inte på den andres åsikter
Lyssnar på den andres åsikter.
Lyssnar på den andres åsikter och respekterar den andres åsikter.
Bemöter den andres åsikter på ett respektfullt sätt.

SvA
Källkritik

Svenska

F
E
C
A
Källor
Informationssökning
Eleven behärskar ej informationssökning.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Källor
Eleven använder inte källor på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutveclade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: