👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gräshoppans Mål och utvecklingsplan Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -20/21

Skapad 2020-11-25 13:03 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Inom förskolan verksamhet skall allt som rör diskriminering och kränkande behandling aktivt motverkas.

Innehåll

Gräshoppan

Prioriterat mål

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Lpfö-18, sid: 5).

 

Var är vi?/Nuläge

Beskriv vårt nuvarande arbete utifrån de nedan undersökta områdena:

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna 

I nuläget finns redan metoder och strukturer för att arbeta med diskriminering och kränkande behandling. Dagligen lyfter vi pedagoger händelser i barngruppen som vi synliggör och problematiserar tillsammans med barnen. Vi kommer att jobba mer förebyggande i vår.

 

b. Trygghetspromenader för barn

Varje barn blev intervjuad av oss och efter intervjuerna kunde vi se att alla barn trivs på förskolan och att det var många "mycket bra" gubbar. Vi kunde också se att några av barnen uttryckte att kötiden mellan förflyttningar är jobbigt då det oftast tar för lång tid. 

 

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Utifrån gruppskattningen kan vi se det vi tidigare fått indikationer på från självskattningen och trygghetspromenaden. Vi har en trygg och välmående barngrupp men att vi behöver jobba mer med kulturella skillnader. 

 

Vart ska vi?

 Skriv här vad vi vill se för förändring och utveckling hos barngruppen och i vårt arbete när detta arbete är färdigt.

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna

Vi vill arbeta mycket mer förebyggande i vårt arbeta med diskriminering och kränkande behandling därför blir ett delmål för oss"

"Arbetslaget ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling"

 

b. Trygghetspromenader för barn

Utifrån barnintervjuerna har vi sett över kösituationerna och försökt få ner kötiderna för barnen. Vi kommer även under våren att fortsätta med detta. 

"Vi kommer arbeta för att miljön kring kösituationen blir tryggare och även att kötiden förkortas så att barnen får en mer positiv bild kring våra förflyttningar"

 

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Efter vår gruppskattning kunde vi se att vi behöver arbeta mer med kultur med barnen. Därför har vi valt att jobba med målet:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,"


Hur gör vi?

Skriv här hur vi tänkt göra, våra förebyggande åtgärder. 

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna samt
Vi kommer att jobba förebyggande genom att arbeta med världen och våra världsdelar.


b. Trygghetspromenader för barn

Vi kommer att ha bestämda köplatser och gå i omgångar för att minska kötiderna.

c. Gruppskattning barns lek och samspel. 

Vi kommer att i vårt arbete med världen att arbeta med kultur tillsammans med barnen.

 

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt samt vad tar vi med oss in i det främjande arbetet?

Reflektera utifrån följande områden:

a. Pedagogers självskattning

b. Trygghetspromenader för barn

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
  • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
    Lpfö 18