👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-11-26 10:22 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Arbetsområdet handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Centralt innehåll

Undervisningen i årskurs 4–6 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Exempel på hur 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppet stormaktstiden samt olika syn på dess betydelser.

Kunskapskrav

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då  resonemang om källornas användbarhet.
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Genomförande

 • du reflekterar, samtalar och resonerar vid genomgångar och diskussioner

 • du gör arbetsuppgifter, jämför, sammanfattar

 • du läser/lyssnar på texter, lyssnar på genomgångar, tittar på film

 • du jobbar med arbetsblad, enskilt och tillsammans med andra

Elevinflytande

Eleverna har vid arbetsområdets planering fått vara delaktiga i hur det skall utformas. Historia är ett ämne som intresserar många och önskemål har varit att få arbeta på många olika sätt som att läraren berättar och visar samt att det finns film kopplat till området.

Bedömning

Du visar kunskap genom:

- att aktivt delta på lektioner

- jämföra, motivera och resonera i diskussioner och skrivuppgifter.