Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-11-26 12:56 i Murgårdsskolan Sandviken
Hållbar utveckling inom NO men jag har haft området under svenskan och lagt stor vikt på elevernas skrivna texter, läsning samt läsförståelse. Jag har även kopplat området till veckans ord.
Grundskola 4 – 6 Svenska NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med hållbar utveckling genom att se vackra och informativa filmer, läsa rapporter, svara på frågor, leta fakta samt skriva egna texter. Vi kommer även att arbeta med de globala målen.

Innehåll

Planering Hållbar utveckling NO/ svenska

 

Centralt innehåll Lgr 11:

Biologi

-          Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemstjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

-          Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

-          Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

-          Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier (Skolverket 2017, s. 160).

Fysik

-          Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället (Skolverket 2017, s. 170).

Kemi

-          Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

-          Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

-          Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet (Skolverket 2017, s. 181).

Teknik

-          Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten-och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

-          Olika sätt att hushålla med energi i hemmet (Skolverket 2017, s. 285).

Svenska

-          Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

-          Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

-          Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt (Skolverket 2017, s. 255–256).

 Geografi

-          Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

-          Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

-          Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor (Skolverket 2017, s. 192–193).

Historia

-          Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

-          Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper (Skolverket 2017, s. 202).

 

 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta utifrån Världsnaturfondens utbildningsmaterial för grundskolans F-9: Vår planet på hållbar väg. Materialet är kopplat till Netflixserien Our planet som är fantastiskt fina filmer om vår planet, dess djurliv och konsekvenserna av den ökade globala uppvärmningen. Filmerna är gjorda av bland annat David Attenborough som är en känd engelsk zoolog, författare och programledare (WWF 2019). Vi kommer att se filmer som eleverna i helgrupp sedan får reflektera och prata kring. Vi kommer även att arbeta med vissa frågor kring filmerna samt gemensamt prata om vad vi kan göra för att få en hållbar utveckling. Eleverna kommer också att få skriva texter om valda områden där stor vikt kommer att ligga på en korrekt meningsbyggnad, skiljetecken och att fånga läsaren.

 

Lektion 1

Vi inleder området med att eleverna får se filmen: Our Planet – Frozen World som på ett mycket vackert sätt visar polarvärldens djurliv samt konsekvenserna av den ökade globala uppvärmningen. Filmen är en timme lång. Därefter får eleverna enskilt skriva ner vilka tankar, frågor och funderingar filmen väcker för att under nästa lektion diskutera tillsammans.

Lektion 2

Eleverna tar fram sina frågor och funderingar och vi diskuterar filmen tillsammans i helklass. Jag och eleverna hjälps åt att svara på frågorna och funderingarna samt försöker lista vilka åtgärder vi själva kan göra för att minska vår miljöpåverkan. Det blir en återkoppling på ett arbete vi startade upp i fyran.

Jag har även förberett några frågor som jag vill att eleverna funderar över:

-          Vilka tankar får du när du har sett filmen.

-          Vad känner du, vad berör dig mest?

-          Var det ny information för dig eller visste du en del redan?

-          Är det något från filmen du skulle vilja fördjupa dig i.

-          Gäller filmen även oss i Sverige eller bara andra länder?

 

När vi har diskuterat färdigt gör vi värderingsövningen: Fyra hörn, där eleverna ska ställa sig i det hörn som de känner stämmer bäst. Hörnen kommer att innefatta följande val: -Jag kan påverka och förändra, -Jag behöver veta mer, -Vad jag gör påverkar inte miljön, -Alla behöver arbeta för en hållbar utveckling. De elever som håller med om påstående ett samlas i ett hörn, de som håller med om påstående två i nästa hörn och så vidare. Grupperna som samlas vid respektive hörn diskuterar sinsemellan och lyfter sedan det viktigaste från varje grupp. Förhoppningen är att klassen kommer fram till någon eller några gemensamma slutsatser.

 

Lektion 3

Vi ser fortsättningen på filmserien: Jungles som är 50 minuter lång. Filmen visar på djurlivet i djungler och regnskogar samt vad miljöförstöringen innebär för konsekvenser. Därefter får eleverna enskilt skriva ner vilka tankar, frågor och funderingar filmen väcker för att under nästa lektion diskutera tillsammans.

 Lektion 4

Eleverna tar fram sina frågor och funderingar och vi diskuterar filmen tillsammans i helklass. Jag och eleverna hjälps åt att svara på frågorna och funderingarna samt försöker lista vilka åtgärder vi själva kan göra för att minska vår miljöpåverkan.

Jag har även förberett några frågor som jag vill att eleverna funderar över:

-          Vilka tankar får du när du har sett filmen.

-          Vad känner du, vad berör dig mest?

-          Var det ny information för dig eller visste du en del redan?

-          Är det något från filmen du skulle vilja fördjupa dig i.

-          Gäller filmen även oss i Sverige eller bara andra länder?

Lektion 5

Jag inleder lektionen med att berätta om WWF (Världsnaturfonden) samt delar ut rapporten: Rapport om vår planet, en guide för unga människor från WWF. Vi läser rapporten högt tillsammans och går igenom svåra ord och begrepp som jag skriver upp på tavlan.

 När vi läst hela rapporten får eleverna arbeta i grupper om fyra med att diskutera följande frågor:

 

-          Vad handlar rapporten om?

-          Hur tänker du kring planetens tillstånd, är det bra eller dåligt?

-          Vi behöver hela tiden saker från jordklotet för att överleva – nämn 5 viktiga saker.

-          Diskutera och fundera på varför trycket på planeten har ökat så kraftigt de senaste åren.

-          Titta på sidorna 2–3 i rapporten och berätta varför ryggradsdjuren minskat så mycket i antal, vad tänker du kring det?

-          På sidan 4 finns det olika kugghjul – kan du ge tre exempel på saker som kan göra att utrotningen av arter kan minska?

-          Vad kan du och dina klasskamrater göra för att minska på artutrotningen (WWF 2019).

Lektion 6

Vi ser fortsättningen på filmserien: Coastal Seas som är 50 minuter lång. Filmen visar hur våra hav och dess innevånare mår samt vad miljöförstöringen innebär för konsekvenser. Därefter får eleverna enskilt skriva ner vilka tankar, frågor och funderingar filmen väcker för att under nästa lektion diskutera tillsammans.

 Lektion 7

Eleverna tar fram sina frågor och funderingar och vi diskuterar filmen tillsammans i helklass. Jag och eleverna hjälps åt att svara på frågorna och funderingarna samt försöker lista vilka åtgärder vi själva kan göra för att minska vår miljöpåverkan.

Jag har även förberett några frågor som jag vill att eleverna funderar över:

-          Vilka tankar får du när du har sett filmen.

-          Vad känner du, vad berör dig mest?

-          Var det ny information för dig eller visste du en del redan?

-          Är det något från filmen du skulle vilja fördjupa dig i.

-          Gäller filmen även oss i Sverige eller bara andra länder?

Lektion 8

Vi ser fortsättningen på filmserien: From deserts to grasslands, som är ca 50 minuter lång. Filmen visar bland annat ökendjurs jakt på mat samt vad miljöförstöringen innebär för konsekvenser. Därefter får eleverna enskilt skriva ner vilka tankar, frågor och funderingar filmen väcker för att under nästa lektion diskutera tillsammans (Netflix 2019).

 Lektion 9

Eleverna tar fram sina frågor och funderingar och vi diskuterar filmen tillsammans i helklass. Jag och eleverna hjälps åt att svara på frågorna och funderingarna samt försöker lista vilka åtgärder vi själva kan göra för att minska vår miljöpåverkan.

Jag har även förberett några frågor som jag vill att eleverna funderar över:

-          Vilka tankar får du när du har sett filmen.

-          Vad känner du, vad berör dig mest?

-          Var det ny information för dig eller visste du en del redan?

-          Är det något från filmen du skulle vilja fördjupa dig i.

-          Gäller filmen även oss i Sverige eller bara andra länder?

 Lektion 10

Eleverna får välja ett område inom Hållbar utveckling som de vill skriva en text om, t.ex. den globala uppvärmningen och vad den innebär, vad kan vi människor göra för att minska vårt klimatavtryck, vilka djurarter riskerar att dö ut, orangutangernas (eller något annat djur) livssituation och vad vi kan göra för att rädda arten, vad är WWF för organisation och vad gör de, vad är växthuseffekten och varför ökar den osv. Det är viktigt att avgränsa sitt område så att det inte blir allt för stort och övermäktigt. Jag kommer att diskutera val av område tillsammans med eleverna, ge tips och idéer samt hjälpa dem att komma igång.

Vi kommer att gå igenom vilka sidor på nätet som är bra att använda och vi kommer att beröra källkritik igen vilket vi gör då och då så att eleverna förstår vilka medier det går att lita på. Vikt kommer också att läggas på stavning, skiljetecken samt textstruktur då eleverna behöver öva på detta. Varje elev få bestämma hur de vill redovisa sitt område men vi har tidigare jobbat i PowerPoint så det kommer nog många att välja. Jag skulle också uppskatta om några elever vill göra kollage så att vi kan sätta upp dem på väggen.

Eftersom jag har elever med väldigt skilda förutsättningar kommer jag att anpassa uppgiften. För de svagare eleverna kommer jag att ha färdiga frågor som de får leta svar till (inom det område de vill skriva om), jag lägger inte heller samma vikt på stavning och meningsuppbyggnad då dessa elever har stora svårigheter med att bara komma igång. Mina starkare elever kommer att få jobba mer fritt samt skriva längre texter där stavning och meningsbyggnad blir viktigare. Jag tänker mig även att de kan göra kollage med både bilder och texter samt eventuellt ta ytterligare ett område som de skriver om.

Övrigt:

Vi har också arbetat med de globala målen. Jag skrev ut alla målen på A4 och sedan fick eleverna läsa högt om målen för varandra. Därefter valde varje elev ut ett mål som de tog reda på mer fakta om och skrev ner och när de var klara fick de redovisa inför klassen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: