Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Lavan, MaB fsk läsår 2020/2021 NORMER OCH VÄRDEN

Skapad 2020-11-26 19:08 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman och Nyvångs förskolors utbildning arbetar vi med NORMER OCH VÄRDEN som grund för att medvetet påverka och stimulera barnen att förstå och införliva vårt samhällets gemensamma värderingar.

Innehåll

1. Prioriterat läroplansmål 2.1 Normer och värden

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Normer och värden

  • Vi kommer att arbeta med respektfullt bemötande, allas lika värde och att allas tankar/idéer är lika värdefulla
  • Vi vill skapa ett varmt, öppet och välkomnande klimat på Mandelblomman
  • Vi vill synliggöra att olika kulturer finns på förskolan och förmedla de värden som ligger i en kulturell mångfald och rikedom
  • Barnen ska ges förutsättningar för att mötas, leka och lära tillsammans
  • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och bli en naturlig del i det dagliga arbetet där barnen får känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

 

Syfte:

Vi vill skapa en förståelse hos barnen om allas lika värde. Vårt fokusområde kallar vi "Lika-olika".

 

 

Var befinner vi oss idag? 

Alla barn har hunnit olika långt i sin utveckling kring hur de accepterar olikheter hos andra. Faktorer som ålder, familjebakgrund, tidigare erfarenheter etc. påverkar detta. Vi förmedlar allas lika värde, på olika sätt i både ord och handling. Vi försöker vara förebilder och stötta barnen i olika sammanhang.

 

 

2. Planerade insatser 

Vi utvecklar hela tiden våra lärmiljöer tillsammans med barnen, och detta arbete kommer att fortgå.

All personal deltar i utbildningen Bygga broar

Förskolan använder värdegrundsmaterialet Kungaskogen, annan barnlitteratur och material som anknyter till värdegrunden.

Varje avdelning diskuterar utifrån den aktuella barngruppen vilka insatser som är relevanta just där

Vi tar tag i saker när de händer, där är samtalet en viktig ingrediens.

 

3. Förväntade effekter 

Vi förväntar oss att klimatet och bemötandet inom barngrupperna fortsätter att vara tillåtande. Vi tror att vi kommer att uppleva en ökad trivsel och glädje bland barnen.

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Vi kommer att använda oss av barnobservationer och reflektionsprotokoll.

Pedagogiska dokumentationer.

Intervjuer 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

 

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling i olika sammanhang." (Lpfö18, s.12)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: