Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, mina kompisar och mitt möte med naturen

Skapad 2020-11-27 08:21 i 224541 Förskolan Paletten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt projektarbete med "vänskap och känslor" som ingång

Innehåll

 

Undervisningsplan HT20/VT21

 

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

 

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led.

 

Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom att vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. VI lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

 

Var är vi? Dalis uppstartsperiod

 

Vi startade hösten med en ny konstellation barn då 13 barn lämnade Dali för att börja i skolan. Nya barn innebär nya rutiner och miljöer. Det har varit viktigt för oss att introducera en grundverksamhet, introduktion av miljöer och rutiner och att skapa möjligheter för barnen att komma i relation till varandra och oss, trygghet!

Sommarupptäckter har varit en ingång för att introducera arbetet i mindre grupper där vi visat intresse och nyfikenhet för varandra.

Vi har besök skogen i närområde och lekplatser, där vi har sett barnens intresse och nyfikenhet för naturen, för det levande men även naturen som lekplats.

Under den här tiden har vi sett behovet att stärka barnen i sina sociala relationer. Vi befinner konstant i ett socialt sammanhang där barnen behöver verktyg för att skapa relationer till varandra.

 

 Vårt pedagogiska fokusområde

 

Under höstterminen väljer vi att skapa förutsättningar för undervisning. Vi bygger en gedigen grund. Vi inventerar och analyserar behov och intressen. Vi bygger relationer. Och skapar en gruppgemenskap. Vi arbetar brett med det fokus vi valt. ”Jag, mina kompisar och mitt möte med naturen”. Under detta större fokus kommer vi att fördjupa oss i begreppet vänskap och känslor.

 

Hur gör vi?

Arbetssätt

Vi arbetar i mindre grupper om färre barn för att tillgodose alla barns behov utifrån deras individuella förutsättningar. Individen, smågruppen och hela gruppen är alla viktiga faktorer för goda förutsättningar för utveckling och lärande.

Vi arbetar med gruppstärkande aktiviteter både i mindre och större sammanhang för att alla barn ska kunna mötas i lustfyllda forum.

Vi reflekterar tillsammans med barnen över deras lärande: vad är lärande? när har jag lärt mig något? Reflektioner sker löpande. Både spontant i det vardagliga utforskandet, i anslutning till den planerade pedagogiska verksamheten, eller i större gemensamma forum.

 

Organisation och struktur

Vi delar upp barnen i tre fasta projektgrupper, dessa grupper kan komma att förändras under terminen utifrån gruppens dynamik.

Vi jobbar med projekt tre dagar i veckan där varje grupp har sin projektdag. Projekten ska genomsyra vår verksamhet även utanför dessa tider.

Vi reflekterar tillsammans under vår reflektionstid och lyfter dokumentationen för att få syn på barnens lärande och utveckling.

 

Förhållningssätt

 

Projektet drivs av barnens intresse, frågor och behov. Genom att jobba projekterande vill vi inspirera alla barn i sitt undersökande så att deras nyfikenhet och tankar hålls vid liv.

Vi synliggör barnens teorier och tankar med öppna, generativa och metakognitiva frågor. Fördjupning sker bland annat genom reflektion både enskilt, samt i mindre och större sammanhang.

 

Vart ska vi? Dalis målområden.

 

1.      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

2.     Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 

3.     Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

4.    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: