Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bas Trollet ht.2020

Skapad 2020-11-27 09:52 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
BAS – en del av det systematiska kvalitetsarbetet Varför systematiskt kvalitetsarbete? Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för barns utveckling och lärande. Dialogen är central i kvalitetsarbetet. Den skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. För att förstå orsaker och samband måste det finnas en dialog med barnen, mellan rektor, förskollärare, annan personal samt mellan verksamheterna och huvudmannen. Det ständiga arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet bedrivs i en cyklisk process som innehåller olika faser. Faserna har i Skolverkets modell delats in i ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”. Den här BAS-rapporten som förskollärare och arbetslag ska skriva syftar till att kolla tillbaka på verksamhetsåret för att fråga sig det sistnämnda ”hur blev det?”.

Innehåll

 

2.6 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam­hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analy­serna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara del­aktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

BESKRIVNING

Beskriv utbildningen med hjälp av den dokumentation som ni har att tillgå (t.ex. utvärderingar, enkäter, projektarbeten, utvecklingssamtal, lärloggar, reflektioner och analyser) som underlag.

Stödfrågor till beskriv:

 • Beskriv hur ni har bedrivit er undervisning (arbetssätt, aktiviteter, utmaningar) för att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande inom målområdet.
 •  
 • Vi har skapat förutsättningar  genom att  vi har skapat rutiner som vi håller fast vid hela veckan och detta har  gett barnen möjlighet att förstå sin vardag, känna igen sig och känna trygghet
 • Vi har delat upp veckodagarna utifrån våra lär-mål. Måndagar har vi sång och dans utomhus tillsammans med de äldre barnen, tisdagar har vi vår naturdag i skogen där vi lär oss och utforskar tillsammans, onsdagar har vi någon form av skapande verksamhet gärna utomhus om vädret tillåter, torsdagar har vi rörelse och yoga, fredagar har vi lek på gården.
 •  
 •  
 • Beskriv ert förhållningssätt som förutsättning för barns utveckling och lärande inom målområdet.
 • Vi är nära barnen .lyssnar in och är delaktiga och stöttande.
 •  
 •  
 • Beskriv hur ni har organiserat den pedagogiska miljön för att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande inom målområdet.
 • Vi har material på barnens höjd och vi anpassar materialet till barnens ålder. Vi skapar rum i rummet och tänker "Bygg och konstruktion","läs","atelje",mm.
 •  
 •  
 • Beskriv hur ni säkerställt att alla barn får inflytande över och utrymme i undervisningen.
 • Vi lyssnar in barnen så långt det är möjligt .I bland behöver vi dock bestämma för att vi vuxna har ju ändå konsekvenstänkandet och vi behöver i bland vägleda för att skapa trygghet och visa att "det här är okej," inte så".
 •  
 •  
 • Vilka förmågor och kunskaper kan ni se att barnen har utvecklat?
 • Att våga vara med, att turas om i leken, att vänta på sin tur, att anpassa sig till gruppen och våra regler, att prova själv, bli självständig, hänga upp kläder, skrapa tallrik, hjälpa varandra, de kan sångerna som vi ofta sjunger med rörelser till mm.
 •  
 •  
 • Ge exempel på lärande ni kan se kopplat till målen i läroplanen.
 • Att fungera i grupp, ta hänsyn, förstå sin omvärld, glädje, tillit, förmåga att leka och lära ,förmåga att skapa och visa intresse för symboler och bokstäver.

ANALYS

Analysera det ni får syn på i era underlag i relation till förskolans uppdrag. Problematisera och granska era underlag kritiskt för att göra det möjligt att utveckla och förbättra utbildningen på bästa sätt.

Stödfrågor till analys:

 • Vilka insatser har gett störst positiv påverkan för barns lärande?
 • Vilka samband kan ni se mellan er undervisning och barnens förändrade kunnande?
 • Vilka undervisningsfaktorer har påverkat måluppfyllelsen?
 •  
 • Det som har påverkat mest är vår förmåga till kontinuitet och en samsyn på vad som är viktigast för barnen

 

 • Vilka utmaningar har ni stött på gällande arbetet med målområdet? Hur har ni arbetat med dessa utmaningar?
 •  
 • Vi har diskuterat oss igenom våra utmaningar. Det som känns just nu är att vi kommer att inskola många ettåringar under vt-2021. En stor utmaning att hinna se varje barns behov.

SLUTSATS

Avsluta med att göra en slutsats över vad er avdelning/hemvist behöver arbeta med för att förbättra förutsättningarna för barnen att lära, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

 • Vilka lärdomar och slutsatser tar ni med er till nästa läsår?
 •  
 • Vi fortsätter på samma sätt och vi välkomnar vår nya kollega och flera nya barn.

 

Uppgifter

 • 2.1 NORMER OCH VÄRDEN (Lpfö18)

 • 2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE (Lpfö 18)

 • Krea-Tiva & Rör-Else

 • Alfa-Beta

 • Räkne-Reza

 • Ute-Ugo

 • 2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE (Lpfö18)

 • 2.4 FÖRSKOLA OCH HEM (Lpfö18)

 • 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN (Lpfö18)

 • 2.7 FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR I UNDERVISNINGEN (Lpfö18)

 • Övergripande slutsats för avdelning/hemvist

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: