Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bevarandebiologi

Skapad 2020-11-27 10:43 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Biologi – naturbruk
I denna kurs tittar vi närmare på hotade växter och djur och arbetet med att bevara dem både ute i det vilda och i djurpark.

Innehåll

Bevarande biologi             

BIGBEA0

 Kursen bevarandebiologi omfattar punkterna 6–8; 

1.     Förmåga att identifiera, beskriva och namnge växt- och djurarter inom naturbruket.

2.     Kunskaper om biologisk mångfald, hotade arter och genbanker.

3.     Kunskaper om biologins betydelse inom naturbruket samt förmåga att söka information om växter och djur.

Centralt innehåll

Undervisningen i kusen ska behandla följande centrala innehåll:

·       Olika växt- och djurarter, utrotningshotade växt- och djurarter samt systematik.

·       Artinventering i olika biotoper.

·       Biotopkrav, utbredning och hemområden för utrotningshotade djurarter.

·       Beteendeekologi.

·       Naturbrukets påverkan på utrotningshotade arter och biologisk mångfald.

·       Metoder för att bevara utrotningshotade arter.

·       Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.

·       Naturbetesmarker och biologisk mångfald.

·       Bevarandefrågor i samband med skogsskötsel och rödlistade arter.

·       Biotoprestaureringar.

·       Lagar och andra bestämmelser som begränsar handel med utrotningshotade arter.

·       Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter.

 

Kunskapskrav

 Betyget E

Eleven identifierar med viss säkerhet, i samband med fältstudier, samt namnger, med svenska och vetenskapliga namn, några utrotningshotade växt- och djurarter. Dessutom utför eleven i samråd med handledare inventeringar enligt anvisningar. Vid inventeringen använder eleven med viss säkerhet bestämningsnycklar för att identifiera vanligt förekommande arter.

Eleven redogör översiktligt för olika biotopers sammansättning och karaktär. Eleven beskriver också översiktligt olika metoder för att bevara och restaurera biotoper samt bevara genetiskt material. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågor inom området. I diskussionerna redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser, för olika bevarandeprojekt samt för myndigheter och organisationer av betydelse för bevarandearbetet.

Eleven redogör översiktligt för biologins betydelse inom naturbruket när det gäller bevarande av utrotningshotade arter samt för hur naturbruket kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Dessutom söker eleven med viss säkerhet information om utrotningshotade växt- och djurarter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven identifierar med viss säkerhet, i samband med fältstudier, samt namnger, med svenska och vetenskapliga namn, flera utrotningshotade växt- och djurarter. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare inventeringar enligt anvisningar. Vid inventeringen använder eleven med viss säkerhet bestämningsnycklar för att identifiera vanligt förekommande arter.

Eleven redogör utförligt för olika biotopers sammansättning och karaktär. Eleven beskriver också utförligt olika metoder för att bevara och restaurera biotoper samt bevara genetiskt material. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågor inom området. I diskussionerna redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser, för olika bevarandeprojekt samt för myndigheter och organisationer av betydelse för bevarandearbetet.

Eleven redogör utförligt för biologins betydelse inom naturbruket när det gäller bevarande av utrotningshotade arter samt för hur naturbruket kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Dessutom söker eleven med viss säkerhet information om utrotningshotade växt- och djurarter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven identifierar med säkerhet, i samband med fältstudier, samt namnger, med svenska och vetenskapliga namn, flera utrotningshotade växt- och djurarter. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare inventeringar enligt anvisningar. Vid inventeringen använder eleven med säkerhet bestämningsnycklar för att identifiera vanligt förekommande arter.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika biotopers sammansättning och karaktär. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika metoder för att bevara och restaurera biotoper samt bevara genetiskt material. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågor inom området. I diskussionerna redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser, för olika bevarandeprojekt samt för myndigheter och organisationer av betydelse för bevarandearbetet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för biologins betydelse inom naturbruket när det gäller bevarande av utrotningshotade arter samt för hur naturbruket kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Dessutom söker eleven med säkerhet information om utrotningshotade växt- och djurarter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: