Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

värdegrund TrollBacken ht 2020

Skapad 2020-11-27 10:57 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Värdegrundsarbete ht 2020
Förskola

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Varje hösttermin inleds med ett värdegrundsarbete där vi utgår från Lica förskolors värdegrundspussel med bitarna empati, omsorg, glädje, inflytande, trygghet, demokrati och ansvar. Vi har valt att undervisningen ska utgå från ett tema som vi pedagoger observerat ett intresse för hos barnen. Temat för de äldre är Daniel Tiger och  för de yngre Maxböckerna.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Se läroplanskopplingar

Mål - Vi har valt att arbeta med barnens trygghet i fokus och grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande och att de blir sedda, och lyssnade på. Barnens ska ges rika möjligheter till att leka med andra barn och utvecklas tillsammans.  Detta arbete går hand i hand med vårt arbete med vår LiCa behandlingsplan: vars prioriterade område är ålder och etisk tillhörighet.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

är trygga i vår miljö och våra rutiner

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi kommer utgå från Lica förskolors värdegrundspussel när vi planerar undervisningstillfällena. Daniel Tiger (de äldre barnen) avsnitt och Maxböcker (de yngre barnen) som behandlar värdegrundsfrågor kommer användas som utgångspunkt. Vi kommer också utgå från 10 små kompisböcker som bygger på barnkonventionen och behandlar barns rättigheter, vi kommer läsa böckerna med efterföljande boksamtal.

 • Omsorg- Stor vikt läggs vid närvarande och tillgängliga (både fysiskt och känslomässigt) pedagoger som är lyhörda för barnens behov. Tid för planering prioriteras bort första veckorna, detta för att alla pedagoger ska finnas tillgängliga under tiden för den mest intensivaste delen av inskolningsperioden. 10 små kompisböcker som utgår från barnkonventionen och lyfter fram barns rättigheter.
 • Läroplamsmål: se läroplanskopplingarna till 10 kompisböcker under trygghet
 • Empati- Vi tittar på avsnitt av Daniel Tiger som behandlar ämnet hur man är en bra kompis. Vi läser Maxboken Max boll. Vi sätter tillsammans regler för hur vi är bra kompisar på TrollBacken. Vi signerar med våra fingeravtryck. Vi planerar att under en period lägga fokus på samarbetslekar där syftet är att stärka barnens empati mot varandra.
 • Läroplansmål i kopplade till undervisningen kring pusselbiten empati:
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • Ansvar- Efter att ha tittat på Daniel Tigeravsnitt som handlar om vikten att vara rädd om sina leksaker samt ett avsnitt om att ta ansvar för sitt beteende mot varandra sätter vi avdelningsregler. Hur vi beter oss på förskolan och hur vi tar hand om våra leksaker och personliga tillhörigheter.
 • Läroplansmål i kopplade till undervisningen kring pusselbiten ansvar:
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Glädje och inflytande. Har vi valt att integrera i planeringen. De äldre barnen får i början av terminen göra en tankekarta med önskat innehåll i undervisningen. Dessa önskningar kommer sedan användas som ett underlag när pedagogerna planerar undervisningen. Vår utgångspunkt är att det barnen önskar arbeta med är något de gillar och känner glädje för. Vår ambition är även att presentera nya glädjefulla upptäckter genom undervisningen. Även temat Daniel Tiger och max utgår från observerat intresse hos barnen, som vi pedagoger sett många visat glädje inför. Boken max boll är i fokus hos de yngre barnen. Max har en boll som han tycker är så rolig at leka med.
 • Läroplansmål kopplade till undervisningen kring pusselbitarna glädje och inflytande:
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • Demokrati- Avsnitt Omröstning i klassen med Daniel Tiger. Efter att ha tittat på avsnittet och samtalat om vad demokrati innebär och varför det är viktigt att allas röster blir hörda, får barnen på TrollBacken rösta precis som i avsnittet. Barnen får välja mellan två olika leksaker till avdelningen. Alla barn får lägga sin röst i form av ett klistermärke under en bild på den leksak de röstar för ska köpas in. När alla röstat räknar vi vilken leksak som vinner. Den köps in till avdelningen.
 • Läroplansmål kopplade till undervisningen kring pusselbiten demokrati:
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • Trygghet- kompisboken Känna trygghet. Kompisboken Lika värde. Kompisboken En egen plats. Kompisboken Barnets bästa. Med efterföljande boksamtal. Kopplat till boksamtalen gör vi en efterföljande aktivitet utifrån vad barnen visar intresse för. Maxboken max nalle som handlar om Max älskade nalle som är viktig för honom. Kopplas till vad som är viktigt för barnen, tex napp, gosedjur mm.
 • Läroplansmål kopplade till undervisningen kring pusselbiten trygghet:
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande 
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna 
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
 • Läroplansmål kopplat till undervisningen kring alla pusselbitar:
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Förutsättningar - Värdegrundsarbetet finns med oss under hela terminen men vi kommer arbeta som mest aktivt med det under augusti och september.

Dokumentation - Unikum samt på avdelningen.

 

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

Undervisningen har reglerbundet följts upp under individuella samt gemensamma planeringstillfällen samt under avdelningsmöten.

Hur har arbetet varit?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: