Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi laborationer HT-20

Skapad 2020-11-29 20:30 i Söraskolan Österåker
Grundskola 9 Kemi
Dagens och morgondagens samhälle blir allt mera komplext. Dagens unga behöver bl.a.utveckla sin förmåga att identifiera och lösa problem i samarbete med andra, de behöver utveckla sin kreativa förmåga och de behöver utveckla sin förmåga att analysera och argumentera. Ett viktigt mål för undervisningen i naturvetenskap är att eleverna ska utveckla sin förståelse för hur ny kunskap utvecklas i naturvetenskapen, men också vad det innebär att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt. Det kommer vi att göra genom bla laborationer.

Innehåll

Vi kommer att laborera under hela kemiavsnittet. Vi kommer bl a laborera med salt och is, syra och metaller, "vanliga hushållskemikalier".

Öppna laborationer innebär att ni får engagera er i naturvetenskapliga undersökningar och arbeta med problemlösning i samband med laborationerna. En öppen laboration kan definieras utgående från antalet frihetsgrader i laborationer, dvs. hur mycket får ni själva bestämma över. Utmärkande för en öppen laboration är att ni involveras redan i planeringen av hur laborationen ska utföras, till skillnad från mer traditionella laborationer, där ni vanligen följer ett givet recept.

Vi kommer att arbeta både med "öppna" laborationer men också med laborationer med en mer detaljerad beskrivning som delas ut till er.

Till alla laborationer det lämnas in en rapport som skall innehålla följande:

 • Namn på rapporten (vad heter rapporten, vem har skrivit rapporten och datum)
 • Kort beskrivning av vad som skall görs
 • Material som används
 • Hypotes (vad ni tror kommer att hända)
 • Genomförande (hur gick ni tillväga)
 • Resultat (vad var det som hända)
 • Slutsats (jämför hypotes med resultat - ev avvikelser, felkällor)

Alla laborationstillfällen kommer att börja med en kort introduktion och genomgång.

Själva beskrivningen av laborationen delas ut vid laborationstillfället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: