Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht. 20. Vecka 47-51. Forntiden - från jägare-samlare till stadsbo

Skapad 2020-11-29 22:22 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Människans äldsta historia, från förmänniskorna och de första jägar-samlarkulturerna fram till de första jordbrukarna. De tidigaste flodkulturerna i bl a Sumer, Egypten och Kina - civilisationens födelse. Ett övergripande mål med undervisningen är att eleverna på sikt ska kunna se en röd tråd genom historien fram till vår egen tid.
Grundskola 7 Samhällskunskap Historia Religionskunskap
Vi ska nu leva oss in i hur det var att leva under Forntiden eller förhistorisk tid.När var det ? Hur , på vilket sätt levde människorna. Vad arbetade de med? Vad åt man för mat? Hur gick utvecklingen fram från samlare, jägare, fiskare till stadsbo.I de forntida religionerna hittar man också svaren på många frågor.

Innehåll

Planering för arbetsområde Forntiden - från jägare-samlare till stadsbo. 

Vecka. 47-51. kommer eleverna i 7E och 7C att läsa om människans tidiga historia, från förhistorisk tid fram till de första civilisationerna Mesopotamien, Egypten och Kina.

Litteratur som vi använder är:

 • Hi. boken. sid. 5-28.
 • Re. boken. sid. 62-71. 
 • So. rummet.
 • Ne. se.
 • Studi.se.

 

Arbetssätt: Gemensamma lektionsgenomgångar, diskussioner, egna arbetsuppgifter och filmer.

I arbetsområdet Forntiden ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att göra jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling,
 • din förmåga att med hjälp av historiskt källmaterial se vad källorna kan berätta för oss om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor,
 • din förmåga att förstå hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar, och
 • din förmåga att förstå och använda historiska begrepp/ord
 • din förmåga att analysera hur religioner påverkar samhällena.
 • din förmåga att värdera källornas trovärdighet.
 • din förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • du kan se historiska skillnader och likheter i människors livsvillkor och värderingar,
 • du kan värdera och tolka historiskt källmaterial,
 • du kan förstå hur historia kan användas i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,
 • du kan använda historiska begrepp/ord,
 • du kan dra slutsatser utifrån historiska kartor eller annat material.

Arbetsområdet i historia kommer att avslutas v.50 tisdag 8/12 med ett skriftligt prov.

Undervisning

Vi kommer att utgå från historiebokens kapitel om forntiden, för att få baskunskaper som är lika för alla. I Classroom kommer det att finnas film och uppgifter. Ordförståelse kommer också att tränas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Re Sh
Forntiden - från jägare-samlare till stadsbo

Forntiden - från jägare-samlare till stadsbo

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
Nivå 1
Förmågorna behöver utvecklas
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Forna civilisationer
Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utvecklingt, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Hi  7-9
 • Re  7-9
 • Re  E 9
 • Sh
Eleven har grundläggandekunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsför-ändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, däribland religiösa föreställningar och olika sätt att styra ett samhälle på. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: