Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solstrålens planering, Språk, vt 21

Skapad 2020-11-30 08:10 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Språkutveckling är en demokratisk fråga, språket öppnar dörrar till social gemenskap, utbildning och att förstå sin omvärld. Genom språket formas identiteten. På förskolan läggs därför stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera. Barnen erbjuds en stimulerande miljö och undervisning där de får förutsättningar att utveckla sitt språk.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

Hänvisa till Lpfö-18

Lpfö 18
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

  b. Varför har vi valt dessa mål?

  Språket är det främsta verktyget för kommunikation. Vi vill arbeta aktivt för att på ett lustfyllt sätt hjälpa barnen att utveckla förståelse och intresse för språk. Språkutvecklingen är en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap. Barns språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang.

  Då vi har flera modersmål i barngruppen vill vi uppmärksamma det genom att lyfta ord i undervisningen på olika språk.

   

  2. Vilka kännetecken?

  a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

  • Visar intresse för böcker och läsning 
  • Visar förståelse för nya ord vi använder oss av 
  • Delaktighet i samtal kring det som sker i undervisningen 
  • Bli medvetna om att ord rimmar
  • Kunna återberätta det vi lyft i undervisningen

   

  3. Planerad tidsperiod:

  Januari 2021 - Juni 2021
   

  4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

   - Introduktion:

  • Vi arbetar i mindre lärgrupper där varje grupp har sin egna samlingsplats
  • I varje lärgrupp presenteras material och aktiviteter i undervisningen allteftersom det är aktuellt och används.

   - Lärmiljöer:

  Fysisk:

  • Det ska märkas i lärmiljön inne och ute vad vi undervisar barnen i 
  • Tillgängligt material för att enkelt kunna återkoppla till undervisning 

  Social:

  • Arbeta för ett klimat i gruppen där alla vågar göra sin röst hörd, där vi lyssnar och visar varandra respekt
  • Arbeta i mindre grupper för att främja vi-känsla och gemenskap 

  Pedagogisk:

  • Anpassa förhållningssätt beroende på barn och situation
  • Differentiera undervisningen för att nå alla barn
  • Kommunicera med barnen på olika sätt, verbalt, Takk och bilder för att konkretisera och öka möjligheten för förståelse.

   - Planerad undervisning:

  • Högläsning, undersökande frågor, lek med ord, sång och ramsor
  • Samtal utifrån innehåll i undervisning och det som fångar barnens intresse
  • Utforska närmiljön för att utmana språkligt genom det som fångar barnens intresse 
  • Vi använder delar av Före Bornholmmodellen

   - Spontan undervisning:

  • använda aktiviteterna i undervisningen i övriga situationer under dagen
  • ta tillvara på barnens initiativ för att återkoppla till språksamlingarna.

   

  Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

  - Normer och värden

  Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar.

  - Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

  Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

  - Jämställdhet

   Utmana barnens tankar genom att förändra stereotypa roller i sagorna.

  - Det kompensatoriska uppdraget

  I den spontana undervisningen se till att de barn som behöver extra språkstöd får det mer genom tex högläsning.

  - Digital kompetens

  Med barnen använda digitala verktyg i undervisningen och låta de vara naturliga inslag tillsammans med annat material för att främja språkutvecklingen.

  - Flerspråkighet

  Upprepa undervisningen för de flerspråkiga barnen. Förenkla och förklara vid behov. Använda sig av föräldrarna för att översätta återkommande ord/uttryck som finns i undervisningen.

   

   

  Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
   Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
   Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
   Lpfö 18
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: