Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag med mössens BRANDKÅR

Skapad 2020-11-30 10:13 i Tottens förskola Åre
Förskola
En dag med mössens brandkår en är bok som handlar om en brandstation som ligger långt inne i skogen. I boken får vi läsare följa med Tapper och hans brandmän, Cecilia i ambulansen och alla de som bor i den gröna dalen. Det sker olika händelser där mössen behöver rycka ut och hjälpa invånarna i nöd. Vi får bland annat möta en mullvadsfamilj som inte hittar hem, en groda som har tappat sin hatt och en katt som fångar en mus till middag. Barnens intresse för boken ligger till grund för vårt projektarbete ht20-vt-21.

Innehåll

  • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?
   Vi tänker använda oss av boken som ett underlag för vårt projektarbete då barnen har visat stort intresse i de händelser som utspelar sig i boken. Förskollärare ansvarar för planering av undervisningen och tillsammans med barnskötare och pedagoger så genomför vi undervisningen tillsammans med barnen. 

Bokens innehåll kopplat till vår planering av undervisning:

- Mullvadarna som inte hittar hem. Var bor mullvadarna?

- Grodan som har tappat sin hatt och sitter och gråter. Varför är grodan ledsen?

- Katten som har tagit den lilla musen. Varför har katten tagit den lilla musen?

- Fågelungen som har ramlat ur sitt bo. Vad har hänt med den lilla fågelungen?

- Brandstationen.

- Brandbilarna och ambulanserna.

Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
Detta arbete kommer att ske i mindre grupper som vi planerar för vidslutet av veckans reflektion tillsammans i arbetslaget. Under dagen så är det barnens frågor som vi pedagoger utgår ifrån i möte med material, samspel mellan barnen och barnens utforskande- och lek i de olika miljöerna på avdelningen. Grupperna är med de som barnen sitter med vid matbordet, syftet är att kunna reflektera tillsammans med barnen under hela dagen och matsituationen är ett tillfälle där samtal och reflektion sker tillsammans. Pedagogerna har fasta grupper som gör det möjligt för varje barn att möta olika uttrycksformer och material som digitalisering, bygg- och konstruktion och litteracitet. Det är de uttrycksformer som gemensamt i Åre kommun är fokus under ht20-vt21. Vi planerar även för andra uttrycksformer som finns tillgängligt för barnen hela dagen i utbildningen.

Syfte Varför ska jag välja just detta?
Barnen har visat stort intresse för bokens innehåll, de lever boken i lek och funderar högt kring boken. Barnen kan få möjligheter att stärka sina kunskaper om frågor som rör vårt samhälles grundläggande normer och värden. Samtidigt får de utveckla sin förmåga att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Barnen kan genom boken känna igen sig och förhoppningsvis våga tala om saker som är svåra genom att samtala runt bokens respektive berättelser. Boken kommer att på olika sätt att användas för att ge inspiration och leda till samtal om olika områden inom normer och värden. Boken passar bra i förhållande till det som sker i barngruppen, det uppstår konflikter och barnen, liksom karaktärerna i boken behöver hjälp och stöttning i det som sker i olika konflikter, svårigheter och andra händelser som sker i samspelet mellan barnen i barngruppen. Det är även fokus på Sociala hållbara relationer i kommunen vilket vi aktivt jobbar med under hela dagen, i alla moment och samspel med både barn och vuxna. I barnens utforskande och lärande, som sker i ständigt samspel med andra barn, vuxna, material och olika miljöer, utvecklas och lär de i meningsfulla sammanhang. Det är därför vi har valt att kroka tag i barnens intresse för boken så att vi kan ha den som grund och återkomma till i det som sker i barnens vardag.


Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?
Barnens tankar och idéer ska tas tillvara vid varje undervisningstillfälle. Det de uttrycker och intresserar de ska styra vår undervisning, även om vi såklart vägleder de in på kärnan i bokens innehåll. Boken ger även inspiration till att samtala om alla likas värde och om att varje barns uppfattningar och åsikter skall respekteras. Boken finns tillgänglig i utbildningen och barnen kan följa projektet genom processväggen som finns på avdelningen, tillgängligt för barnen att ta del av hela tiden. Processväggen synliggörprojektets gång genom att synliggöra det som barnen uttrycker och det vi krokar tag i för att föra projektet vidare. Reflektion sker i arbetslaget utifrån vår dokumentation från undervisning och aktiviteter under dagen. Reflektion sker tillsammans med barnen där vi återkommer till tidigare aktiviteter, samtala tillsammans om tidigare händelse för att befästa kunskap, delge andra barn kunskap och erfarenheter för att bredda och dela med sig om kunskap.


Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning?
Detta arbete kan kopplas till hela kapitel 2.1 Normer och värden i läroplanen samt många av läroplanens mål och riktlinjer. (Se kopplingar nedan). Reflektionen i arbetslagen lägger grund för kommande undervisning och kan variera beroende på barnens intresse och det som de uttrycker är intressant. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: