Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nulägesanalys Eken HT-20

Skapad 2020-11-30 10:19 i Ekens förskola Hofors
Förskola
Det finns en lärlogg per avdelning kopplad till planeringen. Skriv er nulägesanalys i lärloggen med avdelningens namn.

Innehåll

Nulägesanalys/utvärdering

Att ha till hands

 • Lpfö 18

 • Dokumentation av verksamheten (lärloggar i Unikum)

 • Reflektion och analys från arbetslagets årsplanering i Unikum
 • Arbetslagets senaste utvärdering

 • Skolverkets “Stöd för nulägesanalys i förskolan”

 

Skolverket skriver:

Stöd för nulägesanalys i förskolan

Syftet med nulägesanalysen är att identifiera relevanta insatser som kan öka kvaliteten och likvärdigheten. 

Valet av insatser ska bygga på en analys av verksamhetens kvalitet.

Som en del av analysen formuleras de problem förskolan har att nå läroplanens mål och vilka orsakerna till dessa problem är. Problemen identifieras utifrån dokumentation och beskrivningar av den egna verksamheten. 

Problemformuleringarna beskriver områden som förskolan har möjlighet att påverka. Olika antaganden om orsaker till problemen analyseras och formuleras. 

Med utgångspunkt i dessa antaganden om orsaker blir det möjligt att identifiera utvecklingsområden och de insatser som kan åtgärda problemen och bidra till förbättrad kvalitet och fortsatt utveckling av verksamheten.

 

Nulägesanalysen innehåller de fyra stegen: 

 • Nulägesbeskrivning 

 • Identifiering av problem 

 • Antaganden om orsaker och 

 • Identifiering av utvecklingsområden och insatser

Frågor att ha med och skriva in i utvärderingen

 • Hur har ni arbetat med avdelningens egna utvecklingsområden och de insatser ni föreslog i höstens utvärdering?
  Hur har det gått? Vilka svårigheter har ni stött på och varför?

 • Hur har ni arbetat med enhetens gemensamma utvecklingsområden?
  Hur har det gått? Vilka svårigheter har ni stött på och varför?

 

 1. Nulägesbeskrivning utifrån insamlade data – Resultat och dokumentation på individnivå, processnivå och strukturnivå

Individnivå

 • Analysera dokumentation som synliggör hur det enskilda barnet och/eller barngruppen lär sig utifrån de läroplansmål arbetslaget valt att arbeta med, t.ex. i projektbeskrivningen och i planeringar i Unikum.

 • Analysera olika aspekter på barns lärande och lärmiljö som framkommer i utvecklingssamtal, enkäter och samtal med föräldrarna och barnen.

 

Vilken bild får ni av er verksamhet i förhållande till målen? 

Blir det tydligt var problemen finns?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processnivå

 • Analysera arbetssätt, arbetsformer, förhållningssätt och lärandeklimat.

 • Analysera hur arbetslaget utformar stöd till barn som behöver mer stöd än andra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Strukturnivå

Analysera resultatet på individ och processnivå utifrån.

 • Kompetens, behörighet, personalomsättning.

 • Vilka språk som förekommer bland personal och i barngruppen.

 • Miljöns utformning inom- och utomhus

 • Hur barngruppens undervisning organiserats.

 • Enhetens kompetensutveckling. (Studiedagar, U-möten, kurser, workshops m.m.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upplevda styrkor i verksamheten

 • Beskriv vad i verksamheten som är välfungerande och varför.

 • Vilka framgångsfaktorer/lärdomar finns att bygga vidare på? Hur vet ni det? Hur visar det sig?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Identifiera och precisera problem kopplade till förskolans förmåga att nå läroplanens mål

Utifrån nulägesbeskrivningen ska ni nu identifiera problem kopplade till förskolans

förmåga att nå målen i styrdokumenten. Formulera gärna flera olika problem utifrån

läroplanens mål. Till exempel:

”I vårt arbetslag ger vi inte tillräckliga förutsättningar för barnen att utveckla …”

 

Var specifik i era problemformuleringar så att det tydligt framgår vad ni anser att problemet är. 

Fundera över vilka problem som är viktigast att åtgärda först. 

Prioritera och motivera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Gör antaganden om orsaker för varje prioriterat problem

Individ-, process- och strukturnivå

Under det här steget anger ni tänkbara orsaker till problemen på alla tre nivåer.

 • Individnivå - barnens förutsättningar.

 • Processnivå - undervisning och andra arbetsprocesser i förskolan som till exempel förhållningssätt, arbetssätt arbetsformer, lärandeklimat etc.

 • Strukturnivå - organisation, styrning och ledning på olika nivåer.

 

Lista olika antaganden om vad varje prioriterat problem kan bero på.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Identifiera utvecklingsområden med förslag på insatser

Det är orsakerna till ett problem som är möjliga att åtgärda. Utifrån de problem ni identifierat och orsakerna till dessa problem, formulerar ni här ett antal utvecklingsområden med förslag på insatser

De utvecklingsområden och insatser ni identifierar ska bygga på era antaganden om orsaker och vara realistiska att genomföra samt utgå från styrdokumenten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: