👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Fokusområde språk

Skapad 2020-11-30 18:09 i Bosgårdens förskola/Jungfrustigen Mölndals Stad
Förskola
Inblick i hur vi planerar att arbeta med barnens språk, kommunikation och flerspråkighet på Myran genom vårt temaarbete med Ärtan, aktiviteter och vår miljö.

Innehåll

Varför och Vad?

På Myran visas nu generellt ett stort intresse för våra samlingar. När vi tar fram våra blåa samlingsmattor utropas det ofta ”Samling” från flera håll och barnen rör sig självmant mot platsen ute på gården där vi brukar ha vår samling. I samlingarna upplever vi att barnen visar stor entusiasm för våra sånger och rörelser, det här vill vi fortsätta att bygga vidare på nu i vårt fokusområde Språk. Även ett intresse för såväl Ärtan som insekterna har väckts hos barnen, nu vill vi ta historien om Ärtan vidare och se vad för äventyr vi kan undersöka ihop.

Vi vill att barnen ska få uppleva:

- Berättande och skapande av historier, samt få reflektera över olika begrepp och vad dem innebär. 

- Sitt/sina modersmål på förskolan.

- Olika metoder för att göra sig förstådd och förstå sin omvärld.

- Sånger och ramsor för att leka med ljud och språk.

- Skapande aktiviteter

Lärandeobjekt:

- Vi utökar och kompletterar våra sånger på Myran. Vi har sånger till varje insekt, vi inventerar sånger som barnen lyssnar på/sjunger hemma och utforskar låtar på barnens olika modersmål. Samt kompletterar även med julsånger.

- Insekterna presenteras mer ingående och de har olika modersmål samt familjekonstellationer.

- Vi utforskar olika verb kopplat till rörelse och specifikt hur insekterna rör sig. T.ex. hur rör sig en gräshoppa? Hur tar den sig fram? Kan vi ta oss fram som gräshoppan? Vad innebär det att hoppa, krypa, flyga, kräla?

- Vi gör Ärtan till flanosaga och skapar sedan egna berättelser om Ärtan och insekterna.

- Vi utökar barnens och våra möjligheter till att kommunicera genom att sätta upp bildstöd, arbeta med TAKK, samt utveckla språklistor med såväl synonymer till olika ord såväl som olika ord på barnens olika modersmål.

 

Hur?

Normkritiskt förhållningssätt: Genom insekterna och deras olika familjekonstellationer samt deras olika förmågor. Alla insekter kanske inte kan flyga men de har andra förmågor som de tar stolthet i.

Estetiska lärprocesser: Vi dansar och dramatiserar hur insekterna rör på sig. Skapande aktiviteter. 

Digital kompetens: Vi använder oss av ipadarna för att utforska hur insekter kan se ut, hur de rör sig samt hur de låter. 

Flerspråkighet och kulturell mångfald: Insekterna representerar olika språk som vi utforskar tillsammans med dem. Vi sjunger och dansar till sånger på olika språk, samt sätter upp ordlistor på barnens olika språk som vi använder oss av i olika situationer på avdelningen.

Hållbar utveckling: 
Vi arbetar med barnkonventionen och därmed hållbar utveckling genom arbete med de mänskliga rättigheterna. 

Grön flagg, motorik, hälsa och värdegrund: Vi jobbar med samtliga grön flagg mål. Vi rör på oss och utforskar samtidigt hur insekterna rör på sig. Vi pratar även om olika förmågor som insekterna har och synliggör att vi alla har olika förmågor och egenskaper (självkänsla).

Teoretisk koppling

Karolina Larsson (Att få barns språk att växa, 2017, s.82) beskriver vikten av att ge vad hon kalla barnen ett ”Semantiskt nätverk”. Det här innebär att man jobbar med att se liknande saker och göra kopplingar för att se och förstå mönster i olika betydelser. Det här kommer vi använda genom t.ex. vårt arbete med insekterna. Insekterna är en sort gruppering som alla våra insekter faller inom. Sedan kommer vi prata om de olika insekterna och hur de är lika och skiljer sig åt. T.ex. både nyckelpigan och myran är insekter och båda kan krypa och de har båda 6 ben, men nyckelpigan kan flyga medan myran inte kan det. Sen har vi fjärilen som också kan flyga, men ser fjärilen och nyckelpigans vingar likadana ut? Nej. Och så fortsätter man att bygga vidare på det sättet, för att skapa en stor och varierad förståelse och samtidigt visa sätt att se mönster eller liknelser

Hur dokumenterar vi?

För vem? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18