👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik -Bära eller brista- konstruktion 7B

Skapad 2020-11-30 22:33 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 7 Teknik
Teknikämnet utvecklas hela tiden i skolan och det är något annat idag än vad många föreställer sig. Det är lika viktigt att ta upp sambanden mellan teknik, människa, samhälle och natur. Så teknik i skolperspektiv handlar inte om stora maskiner, istället ska enkla nyckelord tas upp t ex lagra, transportera eller styra. Teknikämnet måste formas så att det kan engagera alla pojkar och flickor, män och kvinnor för att öka intresset för ämnet teknik. Tekniken löser problem och kan skapa nya problem t ex en fabrik som producerar tekniska redskapen men samtidigt har avfallsproblem som kan skada miljön. Konstruktion har kommit fram till optimal.

Innehåll

Syfte

 Syftet med teknikämnet är att försöka stimulera och uppmuntra elevers intresse för teknik med hänsyn till könsperspektivet. Att eleverna ska veta vad som är teknik, hur tekniken har förändrats de senaste århundraden dvs. teknik historia samt att förstå teknik t ex genom att identifiera följande grundläggande funktioner: omvandla, lagra, transportera och styra, digitalisera, programmera, simulera, konstruera osv . Att eleverna kunna skaffa sig en inblick om tekniken som finns i vardagslivet och hur den omger oss.

 

Konkretisering av mål

Ramen för teknik i årskurs 7:

Det finns två delar: teoretiska delen, praktiska delen.

Teoretiska delen:  Vad är teknik?(Stenciler, bilder, filmer som visas) teknik lite bakgrund, teknikväsen, att äga sina idéer m

 Att förstå teknik: Uppfinna, kreativitet, innovation, patent, utveckling mm.

Häfte/bok Bära eller brista sid 24-43teknik puls material, egenskaper, hållfasthet, tryckhållfasthet, draghållfasthet, Påfrestningar, gjutning innebär att man tar massan och häller den i en lämplig form, armering och Korrugering....mm. Användnings område t ex bygget-broar (olika sorter). Fördelar/nackdelar. Med broar(individ, ekonomi, nationellt, miljö mm)                  

Praktiska delen:   Kom på ett ide som är relevant med området t.ex. broar med optimal konstruktion samt tänk på andra faktorer bl.a. ekonomi. Vad är syftet med detta?, dvs. varför har du gjort detta? Skissa, dokumentera, förklara, teknisk rapport mm.

 

Detaljer:

Eleven är närvarande.

Kunna utföra ett ide som är relevant med området och att veta vad syftet är med detta.

Kunna grundkunskaper i teknik.

Kunna samarbeta bra i grupp.

Kunna skriva en teknisk rapport som innehåller dokumentation, skiss, ritning, mm

Kunna digital ritning

Kunna göra alla uppgifter som krävs samt klara provet.

Kunna bidra till diskussion om problemlösning till teknik

 

För mer betyg:

Eleven tar egna initiativ och arbetar aktivt.

Är noggrann, uthållig och idérik.

Ha goda kunskaper om teknik.

Kunna självständigt planera och genomföra uppgifter med eleganta tekniska lösningar.

Arbetet är utfört med stor noggrannhet.

Bidrag med idéer för bättre lösningar och mindre kostnader dvs att komma fram till optimal.

Har problemlösningsförmåga.

Har kreativitets förmåga

Kunna reflektera över och dra naturvetenskapliga slutsatser av sina uppgifter/praktiska delen.

Svara uppgifter tydligt.

Klara provet med mycket väl goda kunskaper.

Arbetssätt

 •  Genomgångar.
 • Utföra idéer
 • Anteckningar/häfte
 •  Diskussioner.
 •  Faktasökning i olika källor t ex i böcker, stenciler, datorer…
 •   Skriftliga uppgifter.
 •   Frågeställningar

 

Bedömning

      Tekniskrapport/utföring av konstruktion/prov.

      Delaktighet under laboration.

      Aktivitet vid diskussion.

      Kunskapsprov om konstruktion & broar.(del1 svarsalternativ, del2 motiverings frågor)

      Mm och se punkter under detaljer.

 

 Här är olika filmer om konstruktion och digitala ritning men det finns mer på Google klassrummet

https://youtu.be/W_FbuWeY8Is

https://youtu.be/_lOav24Bfzs

https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw

https://www.youtube.com/watch?v=jDU2_4gMCwc

https://www.youtube.com/watch?v=7p_WrePFGGY

https://www.youtube.com/watch?v=Wig18DoJLrc

 

Uppgifter

 • Prov- bära eller brista

 • Skriva ett teknisk rapport och utföra bygget av bron

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Förnivåer Teknik-7B

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Tekniska lösningar
Eleven kan med stöd undersöka någon teknisk lösning i vardagen.
Eleven kan på ett enkelt sätt undersöka någon teknisk lösning i vardagen och använder till viss del ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Aspekt 2
Material & deras användning
Eleven kan på ett enkelt sätt motivera val av material i någon teknisk lösning
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara någon likhet och skillnad mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Aspekt 3
Genomföra arbeten
Eleven kan med stöd genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga ideér till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Aspekt 4
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven med stöd till att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven, med stöd, till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 5
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer, efter tydliga stödmallar/instruktioner, av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer, med stöd, av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där eleven visar på ett ganska bra sätt hur eleven har tänkt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 6
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan med stöd ge en enkel förklaring kring hur något föremål och tekniskt system i samhället förändras över tid.
Eleven kan med stöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Aspekt 7
Konsekvenser
Eleven kan, med stöd, förklara på ett enkelt sätt, för- och nackdelar med olika val av tekniska lösningar för individ, samhälle eller miljö.
Eleven kan, med stöd, förklara på ett enkelt sätt, för- och nackdelar med olika val av tekniska lösningar för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Tk
Bedömning teknik-bära eller brista (konstruktion) 7B

Förnivåer
Eleven har viss del men inte tillräckligt till grundläggande kunskaper
Vilka frågor rätt från grundläggande
Antal
Grundläggande kunskaper
Eleven kan uppnå målen E-nivå om det finns tillräckligt grundläggande kunskaper enligt kriterier. Se nedan!
Vilka frågor rätt från Goda
Antal
Goda kunskaper
Eleven kan uppnå målen E-nivå om det finns tillräckligt grundläggande kunskaper enligt kriterier. Se nedan!
Vilka frågor rätt från mycket goda
Antal
Mycket goda kunskaper
Eleven kan uppnå målen högre om det finns tillräckligt mer än goda kunskaper enligt kriterier. Se nedan!
Kommentarer
I
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Del 2 21, 24
24
24
S
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Del 2 22a, 22b, 25
22, 23, 25
25
B
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Del 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
V
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Del 2 26, 28
26, 28
26, 28
F
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Del 2 27
27
27

Kriterier för provet bära eller brista - konstruktion åk7

Max(40): Del 1: 20E Del 2 8E 7C 5A För att få provbetyget E ska eleven ha minst erhållit 12 från del 1 och minst 4 E från del 2 För att få provbetyget D ska eleven ha minst erhållit 25 varav minst 4E från del 2 och 2 på lägst nivå C, (Det kan vara tillsammans C och A med minst 2) För att få provbetyget C ska eleven ha minst erhållit 28 varav minst 4E från del 2 och 4 på lägst nivå C, (Det kan vara tillsammans C och A med minst 4) För att få provbetyget B ska eleven ha minst erhållit 36 varav minst 6 på lägst nivå C och minst 3 på nivå A, För att få provbetyget A ska eleven ha minst erhållit 38 varav minst 6 på nivå C och 4 på nivå A Lycka till!
Förnivåer
Eleven har viss del men inte tillräckligt till grundläggande kunskaper
Vilka frågor rätt från grundläggande
Antal
Grundläggande kunskaper
Eleven kan uppnå målen E-nivå om det finns tillräckligt grundläggande kunskaper enligt kriterier. Se nedan!
Vilka frågor rätt från Goda
Antal
Goda kunskaper
Eleven kan uppnå målen E-nivå om det finns tillräckligt grundläggande kunskaper enligt kriterier. Se nedan!
Vilka frågor rätt från mycket goda
Antal
Mycket goda kunskaper
Eleven kan uppnå målen högre om det finns tillräckligt mer än goda kunskaper enligt kriterier. Se nedan!
Kommentarer