Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-12-01 08:00 i Blåtunga förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Vi på Blåtunga förskola ska bejaka barnens lust och nyfikenhet samt ge en stabil grund för det livslånga lärandet oavsett förutsättningar genom glädje, gemenskap, trygghet och empati.

Innehåll

1. Nyckelbegrepp i undervisningen

Språkutveckling är det övergripande begreppet som innebär att vi kommer arbete med språket för att skapa en språklig medvetenhet och utveckling hos barnen. Andra begrepp som kommer ingå i detta arbete är närvarande, trygghet, hänsyn/respekt, tillsammans, kan själv och delaktighet. 

Närvarande - aktiv närvarande pedagog vilket innebär att vi pedagoger är där barnen är så vi exempelvis kan hjälpa barnen att sätta ord på händelser och känslor.

Trygghet - En bra grund på förskolan där barnen känner att de kan lita på oss pedagoger. Detta vill vi skapa genom att vi är närvarande pedagoger. 

Hänsyn/respekt - att förstå andra människor och deras situationer, att vi kan vara, känna och tycka olika och att det är tillåtet att ha olika åsikter. 

Tillsammans  vi kommer arbeta med samarbete i syfte att skapa större förståelse för kompisarna och för att kunna hjälpa varandra. I detta arbete kommer vi tillsammans träna på socialt samspel, kommunicera och föra en dialog med varandra.

Kan själv  genom att uppmuntra barnen till att försöka utföra saker vill vi utveckla deras självständighet och tillit till sin egen förmåga då vår upplevelse är att det är roligare när man känner att man klarar av saker själv.

Delaktighet - barnen är delaktiga i aktiviteterna men även i beslut om sin egen vardag på förskolan.

 

2. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken). (Vart ska vi?)

Bevis på att utvecklingen pågår/tecken på att målet är uppnått eller går i rätt riktning

Vi strävar efter att barnen utvecklar och förstärker sitt språk och ordförråd.

Den utveckling vi ser dokumenterar vi i varje barns lärlogg på Unikum.

mål kopplade till läroplanen finns längre ner.

 

 

Kännetecken som vi tittar efter:

Trygga barn som vågar göra sig hörda - inflytande i gruppen 

Att barnen kan sätta ord på händelser och känslor 

Att kunna följa instruktioner

Barnen ökar sitt ordförråd

Barnen använder längre meningar

Det sociala samspelet utvecklas i lek och dialoger

 

3. Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. (Genomförande) (Hur gör vi?)

• Polyglutt
• Högläsning
• UR skola - skrivverkstad (arbeta med bokstäver). 
• Vi kommer även arbeta medvetet med barnen i samtal/dialoger.

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

Hur får vi syn de förväntade effekterna i punkt 3.

Genom pedagogisk dokumentation och observationer reflekterar vi och samtalar kring det vi pedagoger sett. Vi dokumenterar början som de första aktiviteterna och följer sedan varje barn i de olika aktiviteterna för att kunna synliggöra lärandet hos varje barn.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: