👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema Grodden

Skapad 2020-12-01 12:23 i Förskolan Lär-Kan Lekeberg
Förskola
Vi arbetar med kommunikation och samspel för att stärka relationerna och förebygga konflikter.

Innehåll

Nuläge:

De äldre barnen, 2-åringarna, samspelar mer och mer. Vi ser rollekar växa fram, och behov av samspel och kommunikation. Kommunikationsförmågan är olika i gruppen, och de förstår samspelskoderna olika; det leder ibland till missförstånd och konflikter. Vi har inte alltid möjlighet att vara närvarande i barnens olika lekar, vilket gör att vi inte alltid kan stötta dem i kommunikationen och hur man är mot varandra.

Syfte/mål

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra, samt lär sig om hur man är en bra kompis

Metod/genomförande

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin kommunikation och samspel med varandra. Vi vill erbjuda barnen olika lekstrategier och olika kommunikationssätt (inte enbart verbalt) samt verktyg för hur man är en bra kompis. Vi har stöd av kompisböckerna och figurerna Igelkott och Kanin som kommer vara med i barnens vardag i förskolan.

Vi delar in barnen i två grupper i två olika samlingar/vecka för att kunna få ett närmare samtal med barnen. Vi går igenom delar av kompisböckerna och samtalar om dem, samt erbjuder övningar/aktiviteter till temat.
Vi är närvarande pedagoger.
Vi erbjuder alternativa kommunikationssätt, så som bildstöd och teckenstöd.

 

Nov-20: Vi arbetar med olika känslouttryck, och tar bl.a. hjälp av babblarna och teckenstöd.

 

Dec-20: Vi kompletterar med material från UR ”Djuren på Djuris” som handlar om olika relationsdilemman och känslor. Vi öppnar julkalendern som följer programmen, och som bearbetar olika känslor. Vi samtalar om vad vi sett.

 

Mars-20: Vi vill göra barnen medvetna om hur de själva kan bli en "superhjälte". Vi vill främja goda relationer och att barnen får känna att de lyckas och att man ska hjälpa andra. Många av barrnen är intresserade av superhjältar, men även andra rollekar som "mamma-pappa-barn". De behöver fortfarande stöttning av vuxna i samspelen för att undvika konflikter i lekarna, eller i "ingångsstategierna".

Vi vill främja barnens sampel och relationer genom att fokusera på hur man SKA göra/vara mot varandra (och undvika tjat om vad man inte ska göra) för att skapa bättre lekar och en positiv atmosfär. 

Vi introducerar olika kompis-superkrafter genom olika superhjältelogos med kompiskrafter som "hjälpa, trösta, göra glad.." och gör mantlar barnen kan använda i lekarna. Vi försöker introducera att det finns tjejsuperhjältar för att inspirera till att väva samman de olika lekarna och mixa upp pojkarna och flickorna mer i lekarna. 

 

Dokumentation/reflektion

Tillsammans med barnen och i arbetslagen kommer vi kontinuerligt att dokumentera och reflektera genom bild och text.  Exempel på frågor att svara på vid reflektionstid:

 • Hur går det? Hur gick det?
 • Varför tror du att det blir/blev så?
 • Vad fångar barnens intresse?
 • Vilka tecken kan vi se på att barnen känner sig trygga?
 • Vilka lärstrategier  använder barnen?
 • Vilka svårigheter stötte du på?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18